logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

ACCIDENT / INCIDENT INVESTIGATION REPORT KAZA ARAŞTIRMA RAPORU

 

 

………………………………. LTD. ŞTİ.

 

ACCIDENT / INCIDENT INVESTIGATION REPORT

KAZA ARAŞTIRMA RAPORU

Accident/Incident/Kaza/Olay No: 018-09…….

Supervisors: Complete Sections 1-21 / Süpervizörler Bölüm 1-21’i tamamlayacaklardır.

completed A/I reports to be sent back to safety Department within 24 hours

tamamlanmış a/1 raporları 24 saat içinde güvenlik departmanı’na gönderilecektir

1. COMPANY / DIVISION / FİRMA

Anatolia Minerals

2. DEPARTMENT / DEPARTMAN

 

3. LOCATION / KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

 

4. DATE OCCURRED / KAZA TARİHİ

 

5. TIME / KAZA SAATİ

 

6. DATE REPORTED TO SAFETY / BİLDİRİLDİĞİ TARİH

 

 

Type of Accident/Incident or Loss (X) / Kaza veya Hasar Tipi (X)

 

 

X

Injury/Illness

Yaralanma/Hastalık

 

Property Damage

Maddi Hasar

 

Spill/Environmental/Community Issue / Dökülme/Çevresel/Toplumla ilgili sorunlar

 

Incident /

(near miss) /

Kaza /

(kıl payı atlatma)

7. NAME / EMPL #   /  ÇALIŞANIN ADI

 

8. EQUIPMENT/EKİPMAN # :

GRİLING MACHINE

9. TYPE OF INJURY (IF APPLICABLE)   YARALANMA TİPİ 

 

10. PART OF BODY  /  VÜCUDUN HANGİ KISMI

HIS RIGHT EYE

11. ESTIMATED  DAMAGE COST / TAHMİN EDİLEN HASAR BEDELİ

 

12. PERSON  REPORTING / RAPOR EDEN KİMSE

 

13. LOSS SEVERITY POTENTIAL  /  HASAR  BÜYÜKLÜĞÜ POTANSİYELİ

                                             

 

MAJOR /  BİRİNCİL

 

SERIOUS  /  CİDDİ

X

MINOR  /  İKİNCİL

14. PROBABILITY OF REOCCURRENCE  /  OLAYIN  YENİDEN MEYDANA GELME OLASILIĞI

                                             

 

FREQUENT  /  SIK  SIK       

 

OCCASIONAL  / ARADA  SIRADA              

X

SELDOM  /  NADİREN

                             

Risk Potential/Risk Potansiyeli: (X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Major>$200,000 Fatality Class A          Serious >$1,000 MA, LTI Class B            Minor <$1000, FA Class C/D

Birincil>$200,000 Felaket Sınıf A          Ciddi >$1,000 MA, LTI A Sınıfı               İkincil <$1000, FA C/D Sınıfı

 

15. DESCRIBE THE EVENT IN DETAIL / OLAYI DETAYLARIYLA ANLATINIZ:

 

 

16. IMMEDIATE CAUSES: WHAT WERE THE EVENTS (Sub-Standard Acts or Conditions) LEADING UP TO THE ACCIDENT? KAZAYA DOĞRUDAN YOL AÇAN SEBEPLER: KAZAYA NEDEN OLAN OLAYLAR (Standardın Altında Hareketler veya Koşullar) NELERDİR?

 

 

17. ROOT CAUSES: WHAT PERSONAL OR JOB FACTORS CAUSED THE EVENT? TEMEL NEDENLER: BU OLAYA HANGİ KİŞİSEL FAKTÖRLER VEYA İŞ FAKTÖRLERİ SEBEP OLMUŞTUR?

 

 

 

 

 

18.  REMEDIAL ACTIONS / DÜZELTİCİ İŞLEMLER

General Foreman/Department Head identify the items to Insert into *RATS Report. ( or highlight ) /

Baş Formen/Bölüm Başkanı *RATS Raporu’na konulacak olan maddeleri belirler. ( veya altını çizme)

PERSON RESPONSIBLE / SORUMLU KİMSE

 

TARGET  DATE / AMAÇLANAN TARİH

 

 

WORKER HAS TO USE SAFE GLASS AND ALSO FACE MASK WHEN MAKES GRILLING

 

 

*RATS is an acronym for Remedial Action Tracking System’

*RATS, ‘Düzeltici İşlem Takip Sistemi’ için bir kısaltmadır.

 

19.  ANALYSIS / ANALİZ

WHAT ACTS, FAILURES TO ACT AND/OR CONDITIONS CONTRIBUTED MOST DIRECTLY TO THIS INCIDENT?

BU KAZAYA EN DOĞRUDAN KATKISI OLAN HATALI HAREKETLER VE/VEYA KOŞULLAR NELERDİR?

WHAT ARE THE BASIC REASONS FOR THE EXISTENCE OF THESE ACTS AND/OR CONDITIONS?

BU HAREKETLERİN VE/VEYA KOŞULLARIN VAROLMASINDAKİ TEMEL NEDENLER NELERDİR?

 

 

 

IMMEDIATE CAUSES /

 KAZAYA DOĞRUDAN YOL AÇAN SEBEPLER

ROOT CAUSES /

TEMEL NEDENLER

 

Actions (X)

Hareketler (X)

Personal Factors (X)

Kişisel Faktörler

 

 

1

Operating equipment without authority / Ekipmanı yetkisiz kullanmak

 

30

Inadequate physical (too big, too small, etc.) / Fiziki yetersizlik (çok küçük, çok büyük vs.)

 

 

2

Failure to warn / Uyarıda bulunmada başarısızlık

 

31

Fatigue / Bitkinlik

 

 

3

Failure to secure / Güvenliği sağlamada başarısızlık

 

32

Emotions  (frustrated, angry) / Duygular (Hüsran,kızgınlık)

 

 

4

Driving unsafely / Tehlikeli bir şekilde araba kullanmak

 

33

Lack of experience / Deneyim eksikliği

 

 

5

Making safety devices inoperable / Emniyet tertibatını çalışamaz hale getirmek

 

34

Inadequate orientation/training / Yetersiz oryantasyon / eğitim

 

 

6

Removing safety devices / Emniyet tertibatını kaldırmak

 

35

Inadequate refresher training / Yetersiz bilgi tazeleme eğitimi

 

 

7

Using defective equipment / Kusurlu ekipman kullanımı

 

36

Misunderstood directions / Yanlış anlaşılmış talimatlar

 

 

8

Using tools improperly / Araçları yanlış bir biçimde kullanmak

 

37

Inadequate practical training time / Yetersiz tatbiki eğitim

 

 

9

Failure to use protective equipment properly / Koruyucu teçhizatı düzgün bir biçimde kullanmamak

 

38

Inadequate coaching/instruction / Yetersiz yönlendirme / talimat

 

 

10

Improper loading / Hatalı yükleme

 

39

Not paying attention / Dikkat göstermemek

 

 

11

Improper placement / Hatalı yerleştirme

 

40

Rushing / Acelecilik

 

 

12

Improper lifting / Hatalı kaldırma

 

41

Forgetfulness / Unutkanlık

 

 

13

Improper position for task / Görev için yanlış konumda bulunma

 

42

Poor Motivation / Motivasyon eksikliği

 

 

14

Servicing equipment in operation / Çalışır durumdaki ekipmana bakım yapma

X

43

Carelessness / Dikkatsizlik

 

 

15

Horseplay / Şakalaşma

 

44          Negligence / İhmalkarlık

 

 

16

Under influence of alcohol and/or other drug / Alkol ve/veya uyuşturucu etkisi

 

45

Recklessness / Kayıtsızlık

 

 

 

 

 

 

 

Conditions (X)

Koşullar (X)

 

 

Job Factors (X)

İş Faktörleri

 

 

17

 

18

Inadequate guards or barriers / Yetersiz koruma veya bariyer

 

Inadequate or improper protective equipment / Yetersiz veya yanlış koruyucu ekipman

 

46

Lack of supervisory job knowledge / Yönetsel iş bilgisinin yetersizliği

 

 

 

47

Inadequate supervisory instructions / Yetersiz yönetsel talimat

 

 

19

Defective tools, equipment or materials / Kusurlu araç, ekipman veya malzeme

 

48

Inadequate design of roads / buildings/components etc. / Yolların/binaların vs. dizaynlarında yetersizlik

 

 

20

Congestion or restricted area. / Konjesyon veya yasak bölge

 

49

Inadequate evaluation of changes to system/ process / Sistemle ilgili değişikliklerin değerlendirilmesinde yetersizlik

 

 

21

 Inadequate warning system / Uyarı sisteminde yetersizlik

 

50

Inadequate transportation / Nakliye/ulaşımdaki yetersizlikler

 

 

22

Fire and explosion hazards / Yangın ve patlama tehlikesi

 

51

Inadequate identification of hazardous items / Tehlikeli maddelerin saptanmasındaki yetersizlikler

 

 

23

Poor housekeeping; disorder / İdaredeki eksiklik; kargaşa hali

 

52

Improper salvage/waste disposal / Atıkların yanlış bir biçimde ortadan kaldırılması

 

 

24

Hazardous environmental conditions / Tehlikeli çevre koşulları

 

53

Inadequate maintenance – repair / Yetersiz bakım ve tamir

 

 

25

Noise  exposures / Yüksek sese maruz kalma

 

54

Inadequate pre- inspection of unit / Birimlerin denetiminde yetersizlik

 

 

26

Radiation exposures / Radyasyona maruz kalma

 

55

Improper handling of material / Malzemenin yanlış idare edilmesi

 

 

27

High or low temperature exposure /Yüksek veya düşük ısıya maruz kalma

 

56

Inadequate tools and equipment / Yetersiz alet ve ekipman

 

 

28

Inadequate illumination / Yetersiz aydınlatma

 

57

Inadequate development of procedure/practice / Prosedür ve uygulamaların geliştirilmesinde yetersizlik

 

 

29

Inadequate ventilation / Havalandırma yetesizliği

 

58

Inadequate communication of standards / İletişim standartlarındaki yetersizlikler

 

 

 

 

 

59

Inadequate maintenance of standards: monitor compliance, etc  / Bakım standartlarında yetersizlik: uygunluk takibi vs.

 

 

 

 

 

60

Excessive wear and tear / Aşırı aşınma ve eskime

 

 

 

 

 

61

Abuse or misuse / Suistimal veya yanlış kullanım

 

 

 

 

Environmental Conditions (X)

Çevre Koşulları (X)

 

Contacts (X)

                                 Temaslar (X)

 

X

62

Light / Aydınlık

 

69

Rain / Yağmur

 

Type

With

 

 

63

Dusk / Alacakaranlık              

 

70

Snow / Kar

 

75

Struck against    / Bir şeye çarpmak          

 

83

Electricity / Elektrik

 

 

64

Dark / Karanlık   

 

71

Dusty / Tozlu

X

76

Struck by   /    Bir şey tarafında vurulmak                

 

84

Heat / Isı

 

 

65

Dry / Kuru            

 

72

Windy / Rüzgarlı

 

77

Caught in / İçinde yakalanma                 

 

85

Cold / Soğuk

 

 

66

Wet / Islak

 

73

Cold / Soğuk

 

78

Caught on / Üstünde yakalanma              

 

86

Radiation / Radyasyon

 

 

67

Muddy / Çamurlu

X

74

Heat / Sıcak

 

79

Caught between / Arasında yakalanma         

 

87

Corrosives / Aşındırıcı

 

 

68

Icy / Buzlu

 

 

 

 

80

Slip / Kayma                            

 

88

Noise / Yüksek ses

 

Environmental Impacts (X)

Çevresel Etkiler (X)

 

81

Fall on the same level /   Fall from height / Bulunulan zemin üzerinde düşme / Yüksekten düşme

 

89

Toxic/Noxious substance

 

 

89

 

91

Impact on Surface Water / Ground Water / Air / Soil

 

82

Overexertion / Aşırı efor

 

90

Other / Diğer

 

                          Yüzey Suyu / Yeraltı Suyu / Hava / Topraktaki Etkiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. FOLLOW UP ON REMEDIAL ACTION (From Section 19) / DÜZELTİCİ İŞLEMLERİN TAKİBİ (19. Bölüm’den)

WILL REMEDIAL ACTION INTRODUCE NEW HAZARDS OR AT RISK BEHAVIOUR?

(If yes, complete further action required as necessary)

DÜZELTİCİ İŞLEMLER YENİ RİSKLER VE TEHLİKELER DOĞURACAK MI?

REMEDIAL ACTION IMPLEMENTED?

DÜZELTİCİ İŞLEMLER YERİNE GETİRİLMİŞ Mİ?

REMEDIAL ACTION EFFECTIVE?

DÜZELTİCİ İŞLEMLER ETKİLİ Mİ?

NEW HAZARD/AT RISK BEHAVIOUR AND

FURTHER ACTION REQUIRED TO REMEDIATE THE SITUATION

(If response to New Hazards Introduced is YesP, Implemented or Effective is No× , Identify hazard and further remedial action)

YENİ TEHLİKELER/RİSKLER VE

OLAYI DÜZELTMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

(Eğer Yeni Tehlikeler Doğacaktır kısmına cevabınız Evet P, Yerine Getirilmiş veya Etkili kısmına cevabınız Hayır × ise, tehlikenin ne olduğunu ve yapılması gerekenleri belirtiniz)

 

YES / EVET

NO / HAYIR

YES / EVET

NO / HAYIR

YES / EVET

NO /

HAYIR

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGATED BY / OLAYI ARAŞTIRAN:                                                     COMMENTS / YORUMLAR:

 

 

HE WORKED UNCARELESS

 

 

 

DATE / TARİH:                                       SIGNATURE / İMZA:

_____________________________________________________________________________________________________

GENERAL/SENIOR FOREMAN COMMENTS  /  BAŞ/KIDEMLİ FORMEN’İN YORUMLARI:          

 

 

                                                                                            

 

DATE / TARİH:                                            SIGNATURE / İMZA:

_____________________________________________________________________________________________________

DEPARTMENT MANAGER COMMENTS / DEPARTMAN MÜDÜRÜNÜN YORUMLARI:                                                  

 

 

 

DATE / TARİH:                                           SIGNATURE / İMZA:                              

_____________________________________________________________________________________________________

H, S & E MANAGER COMMENTS / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRÜNÜN YORUMLARI:

 

 

 

 

                                                                                                DATE / TARİH:                                            SIGNATURE / İMZA: _________________________________________________________________________________________________________________   

Plan–Do–Check–Act Cycle / Planla-Yap-Kontrol Et-Harekete Geç Çemberi:

Description / Tanım

The plan–do–check–act cycle (Figure 1) is a four-step model for carrying out change. Just as a circle has no end, the PDCA cycle should be repeated again and again for continuous improvement.

Planla-yap-kontrol et-harekete geç çemberi, değişim için uygulanan 4 kademeli bir modeldir. Nasıl bir çemberin sonu yoksa, PDCA çemberi de mütemadi gelişim için sürekli tekrarlanmalıdır.


Figure 1: Plan-do-check-act cycle

 

 

When to Use Plan-Do-Check-Act / Planla-Yap-Kontrol Et-Harekete Geç Çemberi’ni Ne Zaman Kullanırız?

 • As a model for continuous improvement. /  Mütemadi gelişim için bir model olarak.
 • When starting a new improvement project. / Yeni bir gelişim projesine başlarken.
 • When developing a new or improved design of a process, product or service. /  Bir işlem, ürün veya hizmet için yeni veya daha gelişmiş bir tasarım hazırlarken.
 • When defining a repetitive work process. / Tekrarlayan bir iş sürecini tanımlarken.
 • When planning data collection and analysis in order to verify and prioritize problems or root causes. /  Sorunları veya temel nedenleri saptamak ve öncelik sırasına koymak için veri toplanması ve analiz planları yaparken.
 • When implementing any change. /  Yürürlüğe herhangi bir değişiklik koyarken.

Plan-Do-Check-Act Procedure / Planla-Yap-Kontrol Et-Harekete Geç Prosedürü

 1. Plan. Recognize an opportunity and plan a change. / Planla. Bir fırsat yakala ve bir değişiklik planla.
 2. Do. Carry out a Safe Work Analysis (SWA). Test the change. / Yap. Güvenli İş Analizi’ni uygula (SWA). Yapılan değişikliği test et.
 3. Check. Review the test, analyze the results and identify what you’ve learned. / Kontrol et. Testi gözden geçir, Sonuçları analiz et ve neler öğrenildiğini belirle.
 4. Act. Take action on what you have learned and if required, develop a formal Safe Work Procedure. / Harekete geç. Öğrenilenleri kullanarak harekete geç ve eğer gerekliyse resmi bir Güvenli İş Prosedürü hazırla.
 
ACCIDENT / INCIDENT INVESTIGATION REPORT KAZA ARAŞTIRMA RAPORU