logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

BİR İŞYERİNDE ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA İŞÇİLERİN HAKLARI

 

 
İşletmelerin yaptıkları işe göre kanunda yazılı şartlar var ise alt işveren tarafından
yapılması mümkündür.  Beklenen durum alt işverene verilen işin sona ermesi
sonucunda alt işverenin işçileri ile birlikte asıl işverene ait işyerinden ayrılması ve
başka bir işyerinde çalışmaya başlamasıdır.
 
Günümüzde sıklıkla alt işverenlerin işçileri  asıl işverenin yeni alt işvereninde
çalışmaya devam etmektedir. Bu gibi durumlarda tazminat vs. konularda pek çok
soru akla gelmektedir.
 
Yargıtay  22. Hukuk Dairesinin ,E. 2013/4371, K. 2013/4461 ,T. 5.3.2012  sayılı kararı bu konuda ki yeni emsal kararlardandır.
 
Yargıtay’ın söz konusu kararında davacı işçi , asıl işverenin alt işvereninde çalışırken  haksız olarak işten çıkarıldığına, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı olduğuna dair dava açmıştır.
 
Mahkeme ise asıl işverenin alt işvereninde çalışırken  ihale süresinin sone ermesi, bu tarih itibari ile çalışanın işten çıkışının SGK ‘ya bildirilmesi , davacıya yeni iş göstermeyerek ve işçiyi feshe zorlayarak iş sözleşmesini feshettiği gerekçeleri ile   kıdem tazminatına  hak kazandığına karar vermiştir.
 
Alt işveren ise davayı temyiz etmiştir.
 
Yargıtay kararında:  Alt işveren değişiminde  olması gerekenin ,  alt işverenin asıl işverenin yanında  işçinin sona ermesi halinde , işçileri ile birlikte işyerinden ayrılması ve işçilerini de başka işyerlerinde çalışmaya götürmesi veya iş akdine son vermesi olduğunu belirtmiştir.
 
İşyerinde yeni alt işverenin yanında eski alt işverenin işçilerinin işe devam etmesini ise 4857 sayılı iş kanunu madde 6 kapsamında işyeri devri olarak yorumlamıştır.
 
4857 sayılı iş kanunu madde 120 ve madde 6’ ya göre ise  asıl işveren ile  ilişkisinin sona ermesinden  sonra işyerinden ayrılan alt işveren ile aynı işi alan yeni alt  işveren arasında  hukuki veya fiili bağı olsun veya olmasın işçinin   kıdem tazminatı açısından  önceki alt işveren  işçinin devir tarihindeki ücretinden ve kendi dönemi ile sorumlu olduğunun,  son alt işverenin ise tüm dönemden sorumlu olduğunu  kabul edilmesine karar vermiştir.
 
Yargıtay :   Tarafların fesih konusunda  işlemleri olmadığı sürece, işçinin asıl işverenden  alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde  ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesinin yerinde olduğu, bu durumda değişen alt işveren işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik alacaklarını devralmış olduğu, işyerinde çalışması devam eden işçinin feshe bağlı   haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti koşullarının gerçekleşmiş sayılmayacağını belirtmiştir.
 
Somut uyuşmazlıkta  davacı ihalenin sona erdiğini, yeni çalışma işyerinin gösterilmesini ,aksi halde iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdireceğini belirtmiş, davalı alt işveren  ise bu tarihte iş akdine son vermiş ancak ertesi gün ise genel merkez işyeri üzerinden işe giriş kaydı yapmıştır.
 
Yargıtay:  Davalı alt işverenin davacı işçinin ara vermeden yeni ihaleyi alan şirket işçisi olarak aynı işyerinde işe devam ettiği , SGK kayıtları ve yeni ihale sözleşmesi ile ilgili belgeler ve davacının  aralıksız çalışmasına devam edip etmediği belirlenmeden  feshin kim tarafından yapıldığı ve haklı neden dayanıp dayanmadığı araştırılmadan yerel mahkemenin   kıdem tazminatına hükmetmesi nedeni ile   kararını bozmuştur.
 
İşyerinde aynı   işi yapan  alt işverenin işçisi yeni alt  işverenin işçisi olarak aralıksız çalışmaya devam ederse  yeni  alt işveren işçi alçaklarından sorumlu olacaktır.
 
Önemli bir husus da feshin haklı fesih olup olmadığı, kimin tarafından yapıldığıdır.
 
BİR İŞYERİNDE ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA İŞÇİLERİN HAKLARI