logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Çalışanın Maaşını Bankaya Yatırmayan İşverenin Ödeyeceği ceza 2014 Yılında Arttı

  

 

 Türkiyede çalışanların kayıt altına alınmasında bir adımda 18.11.2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Ücret, Prim, İkramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair Yönetmeliğe göre işverenler işlem yapacaktır.

 
 6098 sayılı Borçlar Kanununa Göre,
 5953 sayılı Basın-İş Kanununa Göre,
 854 sayılı Deniz-İş Kanuna Göre,
 4857 sayılı İş Kanununa Göre,
 
Ücret ,İkramiye ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile yaptırılması düzenlenmiştir.
 
İşverenler 01.01.2009 tarihinden itibaren; 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Basın-İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırdıkları ; 
*İşçi,
*Gazeteci,
*Gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını yönetmelikte belirtilen şartlar dahilinde banka yoluyla ödemek zorundadırlar.
 
 ÇALIŞAN SAYISI ALT SINIRI 10 KİŞİ OLARAK BELİRLENMİŞTİR
 
****953 sayılı Kanuna göre Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanununda “işçi” tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda da çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
****854 sayılı Deniz İş Kanununa göre Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
****İşyerleri ve işletmelerinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
 
BANKA ŞUBESİ YOKSA PTT ŞUBESİ İLE İŞLEM YAPILIR
 
Yönetmelik gereğince banka kanalıyla ödeme yapması şart koşulan işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân olmaması hâlinde bu ödemeleri, PTT şubeleri aracılığıyla yapılacaktır.
 
Bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilir.
 
BRÜTTEN ÖDEME YAPILMASI KARARLAŞTIRILIRSA YÖNETMELİKLE BELİRLENİR
 
Yönetmelikte belirtilen işverenleri veya işveren vekillerini ya da üçüncü kişileri, yapacakları ödemeleri bankalar nezdinde açılacak hesaplara brüt olarak yatırmaları hususunda zorunlu tutmaya;
 
*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
*Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık müştereken yetkilidir.
 
2014 YILINDA İDARİ PARA CEZASI 3,93 ORANINDA ARTMIŞTIR
 
****Gazeteciye yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene, 5953 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, , ücreti bankaya yatırılmayan her bir gazeteci için işverene 2.281TL idarî para cezası,
****Gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene veya işveren vekiline, 854 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimince, ücreti bankaya yatırılmayan her gemiadamı için işveren, işveren vekili hakkında, 1.825 TL idari para cezası,
****İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline ya da üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından ücreti bankaya yatırılmayan her işçi ve her ay için, işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye 139 TL idari para cezası, uygulanır.
 
Çalışanın Maaşını Bankaya Yatırmayan İşverenin Ödeyeceği ceza 2014 Yılında Arttı