logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

DANIŞTAYA VE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU YOLLARI

DANIŞTAYA İTİRAZ VE BAŞVURU

 

CUMHURİYET SAVCILARININ TEMYİZ SÜRELERİ :
1- Aynı Yargı alanındaki asliye ceza mahkemelerinin kararlarına karsı tefhimden itibaren bir hafta (CMUK 310. m.),
2- Aynı Yargı alanındaki sulh ceza mahkemesinin kararlarına karşı temyiz süresi tefhimden itibaren 1 ay (CMUK 310 m.),
3- Üst savcıların mülhakat mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz süresi tefhimden itibaren 30 gün (825 sk 28/2 m.),
4- İcra Tetkik Mercii kararlarına karşı temyiz süresi tefhimden itibaren 7 gün (İİK. 353. m.),
5- Nüfus davalarında verilen kararlarda tebliğden itibaren 15 gün (HUMK 432/1 m.).

CEZA HUKUKU :
1- Tefhim veya tebliğden itibaren bir haftadır (CMUK 310 m.).

ÖZEL HUKUK :
1- Temyiz süresi tebliğden itibaren onbeş gündür (HMUK 432 m.),
2- 8/1/1943 tarih ve 4353 sayılı Kanuna tabi kamu kuruluşları hakkında otuz gündür. (HMUK 432 m.)

İDARE HUKUKU :

- İtiraz -
1. İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimli olarak verdiği nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.
2. İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimli olarak verdiği nihai kararlara karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde itiraz edilebilir.
3. İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir.
4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. (Ek cümle: 5/4/1990 - 3622/15 md.) Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı haklı bulduğu veya davaya görevsiz hakim tarafından bakılmış olması hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir, bölge idare mahkemesinin bu kararları kesindir.
5. Bölge idare mahkemesinin kararları kesindir; temyiz yoluna başvurulamaz.
6. Tek hakimli mahkemede hüküm veren hakim, aynı davanın itiraz yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz. (İd. Yar. Us. K. 45. m.)

- Temyiz -
1. Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde,Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay da temyiz yoluna başvurulabilir. (İd. Yar. Us. K. 46. m.)

 

 

 

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE SÜRELER :

 

( Hâkim Ali İhsan TEMEL tarafından hazırlanmıştır.)                                                       

SÜRELERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR :

 

    Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. (2577/8-1)  Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. (2577/8-2)  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme (*) zamanına rastlarsa, bu süreler ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. (2577/8-3)

 

(*) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl ağustosun birinden eylülün beşine kadar çalışmaya ara verirler (adli tatil). Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. (2577/61-1)

 

 

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YER ALAN SÜRE KURALLARI :

 

1- Başka mercilere verilen dilekçelerin ilgili yargı yerlerine gönderilme süresi :  ( 3 gün )

 

Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. (2577/4; 2577/6-3)

 

2- Verilmeyen veya eksik verilen harç ve posta ücretinin verilmesi yada tamamlanması süresi : ( 30 gün )

 

Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. (2577/6–4)

 

3- Davanın devamı sırasında istenilen ilave posta ücretinin tamamlanması süresi : ( 30 gün )

 

Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur.  (2577/6-5)

 

4- Posta ücreti tamamlanmadığı için işlemden kaldırılan dosyalarda müracaat süresi : ( 3 ay )

 

Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. (2577/6-5)

 

5- Danıştay ve idare mahkemelerinde genel dava açma süresi : ( 60 gün )

 

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış gündür. (2577/7-1) Bu süreler, idari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, (2577/7-2/a) tarihi izleyen günden başlar.

 

6- Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi : ( 30 gün )

 

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde otuz gündür. (2577/7-1) Bu süreler, vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; (2577/7-2/b) tarihi izleyen günden başlar.

 

7- İlanen tebligat yapılan hallerde, genel dava açma süresinin işlemeye başlaması için geçmesi zorunlu süre : ( 15 gün )

 

Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar. (2577/7-3) İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. (2577/7-4)          

 

8- Diğer yargı yerlerine açılan davaların görev yönünden reddi halinde dava açma süresi : ( 30 gün )

 

Çözümlenmesi Danıştay’ın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli ve askeri yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir. (2577/9-1) Adli veya askeri yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle reddedilen davalarda, görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra yukarıda yazılı otuz günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idari dava açılması için öngörülen süre henüz dolmamış ise idari dava açma süresi içinde dava açılabilir. (2577/9-2)

 

9- İdarelerin her hangi bir talebi cevap vermemek suretiyle reddetmiş sayılması için geçmesi zorunlu süre : ( 60 gün )

 

İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. (2577/10-1) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler.

 

İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. (2577/11-1) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. (2577/11-2) İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. (2577/11-3)                                                             

 

10- İdarelerin her hangi bir talep hakkında verdikleri cevap kesin değilse, dava açmadan önce beklenebilecek azami süre : ( 6 ay )

 

İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. (2577/10-1) Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler. (2577/10-2)                                                                                                            

                                                    

11- İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların, haklarının yerine getirilmesi istemiyle idareye müracaat süreleri : ( 1-5 yıl )

 

İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, idari dava açma süresi içinde dava açılabilir. (2577/13-1)

 

12- Dava dilekçelerinin ilk incelemesinde süre : ( 15 gün )

 

Dilekçeler, Danıştay’da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından incelenir (2577/14-3) ve kanuna aykırı görülürse durum; görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hâkimle çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor düzenlenmez ve 2577 sayılı Yasanın 15 inci maddesi hükümleri ilgili hâkim tarafından uygulanır. Bu inceleme dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire veya mahkeme tarafından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır. (2577/14-5) Bu işlem de dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. (2577/14-4)

  

13- Dilekçe ret kararı üzerine yeniden dava açma süresi : ( 30 gün )

 

İlk incelemede dava dilekçelerinin 2577 sayılı yasanın 3 ve 5 inci maddelerine uygun olmadıklarının tespiti halinde otuzgün içinde bu maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak üzere dilekçelerin reddine karar verilir. İlk inceleme sonucunda, ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açıldığının anlaşılması halinde de, otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dava dilekçeleri reddedilir.  (2577/15-1/d)

 

14- Tebligatlara cevap verme süresi : ( 30 gün )

 

Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. (2577/16-1) Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. (2577/16-3)

 

15- Duruşmadan önce davetiye gönderilmesinde asgari süre : ( 30 gün )

 

Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. (2577/17-5)

 

16- Duruşmadan sonra karar verme süresi : ( 15 gün )

 

Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir. Ara kararı verilen hallerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir. (2577/19)

 

17- Davaların sonuçlandırılacağı azami süre : ( 6 ay )

 

Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Resmi Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. (2577/20-5)

 

18- Davacı tarafın yenileme dilekçesi vermemesi halinde, yürütmenin durdurulması kararının kendiliğinden hükümsüz kalacağı süre : ( 4 ay )

 

Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. (2577/26-1)

 

19- Davacıya tebligat yapılamaması halinde, davanın açılmamış sayılması için geçmesi gereken süre : ( 1 yıl )

 

Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. (2577/26-3)  

 

20- Yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verilen kararlara karşı itiraz süresi : ( 7 gün )

 

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. (2577/27-6)

 

21- Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi süresi : ( 30 gün )

 

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir. (2577/28-1)

Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir. (2577/28-4)

 

22- Bağlantı talepleriyle ilgili olarak verilen kararlara itiraz süresi : ( 15 gün )

 

Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kararı taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içerisinde, aynı yargı çevresindeki mahkemelerde görülen davalar için o yer bölge idare mahkemesine, birden fazla yargı çevresinde görülen davaların veya bir kısmı Danıştay’da bulunan davaların bağlantılı olduğu yolundaki iddialar hakkında ise Danıştay’a başvuruda bulunabilirler. (2577/41)

 

23- İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı bölge idare mahkemelerine itiraz süresi : ( 30 gün )

 

İdare ve vergi mahkemelerince Yasada sayılan bazı uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihai kararlar ile tek hâkimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. (2577/45-1) İdare ve vergi mahkemelerinin söz konusu nihai kararlarına karşı itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür. (2577/45-2)

 

24- Danıştay’da temyiz süresi : ( 30 gün )

 

Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da temyiz edilebilir. (2577/46-1) Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir. (2577/46-2)

 

25- Temyiz dilekçelerindeki eksikliklerin tamamlanması süresi : ( 15 gün )

                                                        

Temyiz dilekçelerinin 2577 sayılı yasanın 3 üncü maddesinde gösterilen esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya mahkemece ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verilir.   (2577/48-2)                                                              

 

26- Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi : ( 30 gün )

 

Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştay’a veya 2577 sayılı yasanın 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştay’ca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. (2577/48-3)

 

27- Temyiz isteminde bulunulurken ödenmeyen yargılama giderlerinin tamamlanma süresi : ( 15 gün )

 

Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren; mahkeme veya Danıştay daire başkanı tarafından verilecek onbeş günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. (2577/48-6)

 

28- Temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararlara karşı itiraz süresi : ( 7 gün )

 

Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, temyiz isteminin reddine karar verir. Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu kararına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.  (2577/48-6)

 

29- Temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlara karşı itiraz süresi : ( 7 gün )

 

Mahkeme yada ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesinin temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.  (2577/48-6)

 

30- Temyiz talepleri üzerine verilen kararların taraflara tebliğ süresi : ( 7 gün )

 

Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren mahkeme veya Danıştay dairesine gönderilir. Bu karar, dosyanın mahkeme veya Danıştay dairesine geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğ edilir.  (2577/50)

 

31- Aynı davayla ilgili olarak önceki karara aykırı yeni bir karar verilmiş olması halinde yargılamanın yenilenmesi talep süresi : ( 10 yıl )

 

Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması halinde, yargılamanın yenilenmesi talep süresi on yıldır. (2577/53-3)

 

32- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararı üzerine yargılamanın yenilenmesi talep süresi : ( 1 yıl )

 

Mahkemece verilen hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması halinde, yargılamanın yenilenmesi talep süresi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıldır. (2577/53-3)

 

33- Yargılamanın yenilenmesi talepleri için genel müracaat süresi : ( 60 gün )

 

Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar hakkında altmış gün içinde yargılamanın yenilenmesi istenebilecek haller şunlardır :

a- Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,

b- Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması,

c- Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması,

d- Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi,

e- Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,

f- Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması,

g- Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hâkimin katılmasıyla karar verilmiş olması,  (2577/53-1)

Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır.  (2577/53-3)

 

34- Karar düzeltme talebinde süre : ( 15 gün )

 

Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde kararın düzeltilmesi istenebilir. (2577/54-1)                        

 

 

1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA YER ALAN VE İDARİ YARGI YERLERİNDE DE UYGULANAN SÜRE KURALLARI :

 

 

1- Hâkimin reddine ilişkin taleplerde, karşı tarafın cevap süresi : ( 5 gün )

 

Hâkimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir. Karşı taraf  buna beş gün içinde cevap verebilir. Bu süre geçtikten sonra başk

 

 

 

 

ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZ VE BAŞVURU

Anayasa değişikliği ile mevzuata giren ‘bireysel başvuru hakkı’nın nasıl kullanılacağı, Anayasa Mahkemesi’nin çalışma usullerini düzenleyen kanun tasarısında ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Tasarıya göre, ‘temel hak ve özgürlüklerinin’ bir kamu gücü tarafından ihlal edildiğini iddia eden vatandaş, idari ve yargısal bütün itiraz yollarını tüketmek koşuluyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek. Bireysel başvuruları inceleyecek bölüm ise tıpkı bir mahkeme gibi davaya ilişkin bilgi, belge ve delil toplayabilecek, tutukluluğun kaldırılması gibi tedbir kararlarına imza atabilecek. TBMM’ye sevk edilen tasarıya göre bireysel başvurular 2012’de başlıyor.

Parası olmayana adli yardım
Vatandaşlar doğrudan başvuru yapabilecekleri gibi yurtdışı temsilcilikler aracılığıyla dava harcını yatırarak da başvurabilecekler. Bu parayı yatırma imkânı olmayanlar adli yardımdan yararlandırılacak.

Başvurular, Başkan’ın belirleyeceği bir başkanvekili başkanlığında 7 üyeden oluşan bir bölüm tarafından sonuçlandırılacak. Vatandaşlar sadece yasama işlemleri ve idari işlemler aleyhine bireysel başvuru yapamayacak. Yani uzun tutuklu kaldığını, işkence gördüğünü, mahkûm olduğu cezanın yasalara aykırı olduğunu düşünen vatandaşlar bireysel başvuru yapabilecekken, çevre vergisine ilişkin bir kanun ya da bakanlıkların bir idari işlemi bireysel başvuru konusu yapılamayacak. Başvuruların kabul edilebilir olup olmadığına, görevli komisyon karar verecek ve esasa girmeden başvuruyu reddedebilecek.

Kabul edilen başvurular için ‘esastan inceleme’ başlayacak. Bu aşamada bilirkişi incelemesi ve keşif gibi her türlü araştırma yapılacak. Mahkeme gerek görürse davayı duruşmalı yapabilecek. İlgili bölümlerin esas inceleme aşamasında başvuranın haklarının korunması için zorunlu gördükleri tedbirlere başvurma hakkı olacak. Cezaevinde bulunan ve adil yargılanmadığı gerekçesiyle başvuran bir vatandaşın açtığı dava görüşülürken Anayasa Mahkemesi Yargıtay’ın verdiği son kararı iptal edebilecek. Dosyanın yeniden yargılanma işlemini yapacak ve gerek görürse tutuklu vatandaşın tahliyesine karar verebilecek.

Kararları kesin olacak
Bu uygulama idari yargı açısından da geçerli olacak. Üniversiteye türbanla girmek isteyen bir öğrenciyi engelleyen Danıştay kararı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edebilecek. Eğer Yargıtay ve Danıştay’ın verdiği kararın iptal edilmesi ‘hak ihlalini’ ortadan kaldırmıyorsa AYM, kendisi yeniden yargılama yapacak.

Yargılama sırasında bireysel başvuruyu inceleyen bölüm, hak ihlalinin yasadan ya da kanun hükmünde kararnameden kaynaklandığına karar verirse genel kurula iptal davası açabilecek. Tasarıda bölümlerin verdiği kararların kesin olduğu, yasama, yürütme ve yargı organları ile gerçek ve tüzelkişileri bağlar nitelikte olacak.

Üyelere ihraç yolu
Tasarıya göre Anayasa Mahkemesi, bir yasa maddesinin iptali için açılan bir davayı esastan görüşürse, dilekçe ile ekleri TBMM’ye ve Başbakanlık’a gönderecek. Bu makamlar da konuyla ilgili yazılı görüşlerini mahkemeye bildirecekler.

Bir üye hakkında soruşturma açılmasına Anayasa Mahkemesi’nin Genel Kurulu karar verecek. Kurul üç kişilik bir soruşturma kurulu oluşturacak. Bu kurul cumhuriyet savcısı yetkilerine sahip olacak. Yani dinleme kararı aldırabileceği gibi ifade de alabilecek. Soruşturulan üyenin ‘üyeliğin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerinin sabit görülmesi’ durumunda, eylemin niteliğine göre ‘üyelikten çekilmeye davet’ edilmesi gündeme gelecek. Tasarıda hakkında üyelikten çekilmeye davet cezası verilen üye bir ay içinde buna uymazsa istifa etmiş sayılacak.

Kimler bireysel başvuru yapabilir
Bireysel başvuru hakkı elde etmek için bir kamu gücü tarafından ihlal edilmesi gereken temel hak ve özgürlükler şunlar: Yaşama hakkı, işkence yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılama hakkı, cezaların yasallığı, özel hayatın ve aile hayatının korunması, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü evlenme hakkı, etkili başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı, mülkiyet hakkı

 
DANIŞTAYA VE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU YOLLARI