Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23098


PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİBirinci Kısım

Genel HükümlerBirinci Bölüm

Dayanak, Amaç, Kapsam ve TanımlarDayanak ve Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, 618 sayılı Limanlar Kanununun 6 ncı maddesi ve 815 sayılı Kabotaj kanununun 3 üncü maddesi ile 10.8.1993 tarih ve 491 sayılı KHK’nin 2 nci maddesinin “b, f ve h” bentleri hükümlerine göre, T.C. karasuları ile göller ve nehirlerde yapılacak sualtı çalışmalarında profesyonel olarak çalışan kişi ve kuruluşların çalışma yöntem ve sorumluluklarını belirlemeyi amaçlar.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, T.C. karasuları ile göller ve nehirlerde sualtı çalışması yapacak profesyonel sualtıadamlarının yeterlikleri ile bu çalışmalarda kullanılan dalış takımlarının muayene ve kontrollerini kapsar.Amatör kulüp ve dernekler bu kapsam dışındadır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

1) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) İdare; Denizcilik Müsteşarlığını ifade eder.

2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; Bağlısı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı kanalıyla sualtı ile ilgili hertürlü konuda eğitim ve öğretim veren makamdır.

3) Sahil Güvenlik Komutanlığı; Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğine göre Ülkemiz karasuları içerisinde profesyonel dalış yapan kişi ve kuruluşların, “Yeterlik Belgelerini”,”Takım Muayene Belgelerini” ve dalış yapılan mevkii koordinatlarının ve faaliyetin ilgili Liman Başkanlığından alınan tasdikli “Sualtı İşi Dalış Planı”na uygunluğunu, dalış usul ve şartlarını kontrol eden, Yönetmelik maddelerine uygun olmayan dalış takımlarını müsadere ederek durumu adli makamlara ve ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilen makamdır.

4) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) Bölge müdürlükleri; aday dalgıç sınavlarının tarih ve yerini liman başkanlıkları ile profesyonel sualtı teşekküllerine bildiren, gemi sörvey kurulu başkanları veya görevlendireceği bir uzman başkanlığında sınavların yapılmasını sağlayan yeterlik belgelerini İdareye düzenlenmek üzere gönderen ve düzenlenen belgeleri sahiplerine dağıtılmak üzere tekrar liman başkanlarına gönderen mercidir.

5) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) Liman başkanlıkları; sorumlu oldukları liman sınırları içerisinde yapılacak olan profesyonel sualtı çalışmalarında ve kendi limanlarına kayıtlı profesyonel sualtı adamları ile diğer ilgili kuruluşlarla koordineli olarak çalışan ve aşağıda sayılan görevleri icra eden mercidir.

a) Aday müracaatlarını kabul etmek ve sağlık kontrollerine sevk etmek.

b) Aday sınavlarını programlamak.

c) Takım muayenelerini koordine etmek ve belgelerini süresi içerisinde muhafaza etmek.

d) Profesyonel sualtıadamlarının periyodik sağlık muayenelerini yaptırmak.

e) Yeterlik belgesi almak isteyenlerin sınavlarını koordine etmek.

f) Sorumluluğu altında bulunan yerlerde yapılacak sualtı çalışmalarında görev yapacak sualtıadamlarına çalışma izni vermek.

Dalış şartlarında bir değişiklik olmadığı sürece su ürünleri çiftliklerinde çalışan veya su ürünleri istihsali yapanlara liman başkanlığı tarafından en fazla 6 ay süreli dalış müsaadesi verilir. Su ürünleri istihsalinde diğer mevzuat ile getirilen hükümler saklıdır. Diğer sualtı çalışmalarında dalış süresi, yapılacak işin süresi kadardır.

6) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) Sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp ana bilim dalı başkanlıkları; profesyonel sualtıadamlarının sağlık konularında teşhis ve tedavilerinde sualtı hekimliği konusunda sorumlu sağlık kuruluşlarıdır.

7) Üniversite, Fakülte ve Yüksekokullara bağlı sualtı ile ilgili Bölüm ve Ana Bilim Dalı Başkanlıkları;Sualtı ile ilgili konularda eğitim ve öğretim veren kuruluşlardır.

8) Profesyonel Sualtıadamları Derneği;Türkiye sularında ticari amaçla dalış yapan kişi ve kuruluşların dalış, eğitim ve profesyonel sualtı konularında çalışma yapan bir kuruluştur.

9) Profesyonel Sualtıadamı : T.C. karasuları ile göller ve nehirlerde ticari amaçla dalış yapan kişidir.

10) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) Dalış amiri (supervisor);

a) Kırk metreye kadar dalışlar için dalış amiri: Yapılacak görevin dalış özelliğine göre yeterlik belgesine sahip olup en az on yıl dalış tecrübesi veya bin saat dalışı olan en az lise veya dengi okul mezunu olan kişidir.

b) Kırk metreden daha derine yapılan dalışlar için dalış amiri: Yapılan görevin dalış özelliğine göre yeterlik belgesine sahip olup en az on yıl dalış tecrübesi veya beş yüz saat dalışı olan (yüz saat tazyik odası, yüz saat kırk metreden derinde, üç yüz saati ise on-otuz metrede olmak şartıyla) en az lise veya dengi okul mezunu olan kişidir.

11) Dalış Öğretmeni; Verilecek eğitimin özelliğine göre yeterlik belgesine sahip en az 10 yıl dalış tecrübesi ve 500 saat dalışı olan (150 saat 40 m’den derinde, 350 saat ise 10-30 metre’de olmak şartıyle) en az lise veya dengi okul mezunu ve öğretmenlik yapmış uzman kişidir.

12) Rehberlik; “Birinci Sınıf Dalgıç”, “Balıkadam Gaz Karışım”, “Balıkadam” yeterliklerinden birine sahip olanlar, rehberlik yapabilirler.

13) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) Sualtı hekimi; deniz ve sualtı hekimliği ile sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı hekimleridir.

14) Dalış Sağlık teknisyeni; Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış, Sağlık Meslek Okullarından mezun olan ve Deniz Sualtı Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında gördükleri eğitimleri belgeleyen kişiler ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında açılan Sağlık Dalgıç Astsubay kursunu başarıyla tamamlayan personeldir.

15) Tazyik Odası Operatörü ;Birinci Sınıf Dalgıç eğitimi görenler, Dalış Sağlık Teknisyenleri ve Deniz Sualtı Hekimliğinde tazyik Odası Operatörlüğü eğitimi görenler ile tazyik odası operasyonları dersini gören “Balıkadam Gaz Karışım” yeterliğine sahip personeldir.

16) Aday Dalgıç;Profesyonel Sualtıadamı olmak için Liman Başkanlıklarına başvuruda bulunarak alacakları Aday Belgesi ile konu ile ilgili birimleri bünyesinde bulunduran kuruluşlarda “Birinci Sınıf Dalgıç” Balıkadam Gaz Karışı”, “Balıkadam” veya “İkinci Sınıf Dalgıç” yanında bir yıl staj yapan kişidir.

17) Uzman;Profesyonel dalgıçlığın yanısıra sualtında özel beceri gerektiren cihaz, alet, sistem v.s. (sualtı kamerası, video, kaynak, brushcard) gibi eçhizenin kullanılması için eğitim veya kurs gördüğünü resmi bele ile ispatlayan kişidir.Yeterlik belgesinde uzmanlık dalı belirtilir.İkinci Bölüm

Yeterlik dereceleri ve Yeterlik Belgesi Alma ŞartlarıYeterlik Dereceleri

Madde 4- (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788)

Bu Yönetmeliğe göre verilecek yeterlik belgeleri yeterlik seviyesine göre aşağıda belirtilmiştir.

1) Birinci sınıf dalgıç (first class diver)

2) Balıkadam gaz karışım (mix gas diver with scuba)

3) İkinci sınıf dalgıç (air diver)

4) Balıkadam (scuba diver

Şartlar

Madde 5- (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788)

Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde profesyonel sualtı adamı olarak mesleğini icra edebilmek için;

a) Türk vatandaşı ve en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

b) Sağlık bakımından sualtıadamlığı hizmetine elverişli bulunduğunu bu Yönetmelikte belirtilen sağlık hükümlerine göre belgelendirmek,

c) Aşağıda sayılan suçların herhangi birinden mahkûm olmamak.

1) Taksirli suçlar dışında ve tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere bir yıl yahut daha fazla hapis cezasıyla mahkûm olmamak.

2) Tecil edilmiş veya affa uğramış olsa bile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan suçların herhangi birinden mahkûm olmamak.

3) Tecil edilmiş veya affa uğramış olsa bile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci kısmında düzenlenen suçlar ile dördüncü kısmının dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde sayılan suçların herhangi birinden mahkûm olmamak.

d) 18 yaşını bitirmiş ve mesleğe yeni başlayacaklar için 40 yaşından gün almamış olmak,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak profesyonel sualtı adamı yeterlik belgesine sahip olmak,

gerekir..

Başvuruda Bulunulacak Yerler ve İşlemler

Madde 6- (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788)

Sualtı adamı yeterlik belgesi almak isteyenler dilekçeyle ilgili liman başkanlıklarına başvuruda bulunurlar. Bu dilekçeye;

a) Nüfus cüzdanının aslı veya T.C. kimlik numarası bulunması kaydıyla muhtar veya liman başkanlığınca onaylı örneği,

b) 5 inci maddenin (c) bendi hükmü çerçevesinde sualtıadamı olarak çalışmalarına engel mahkûmiyetlerinin bulunmadığını gösterir adlî sicil kaydı,

c) 4 adet vesikalık renkli fotoğraf,

eklenir.

Sualtı adamı olmak için müracaatta bulunan adaylar, ilgili liman başkanlıkları tarafından, sağlık raporu düzenlenmesi amacıyla bünyesinde tazyik odası ve sualtı hekimi bulunduran resmî kuruluşlara veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bünyesinde tazyik odası ile sualtı hekimi bulunduran özel sağlık kuruluşlarına sevk olunarak bu Yönetmelikte yazılı sağlık hükümlerine göre muayene ettirilir.

5 inci maddede yer alan nitelikleri haiz olup liman başkanlıklarına müracaat edenler, liman başkanlıklarınca tutulan Sualtıadamları Kütüğüne aday olarak kaydedilir ve kendilerine iki yıl süreli aday dalgıç/balıkadam belgesi verilir.

Aday dalgıçlar profesyonel sualtı adamlarınca kurulmuş sualtı teşekküllerinde geçirecekleri bir yıllık stajlarında aşağıdaki eğitimler ile elli saat dalış (otuz saati yirmi metrede, on beş saati otuz metrede ve beş saati kırk metrede olmak kaydıyla) yaptıklarını tasdikli dalış defteri ile ispat etmeleri hâlinde balıkadam sınavına girmeye hak kazanırlar.

a) Dalış teorileri,

b) Hava dekompresyon usulleri ve dekompresyon cetvellerinin kullanılması,

c) Sualtı hastalıkları ve ilk yardım,

d) Dalış takımlarının kullanılması,

e) Gemicilik,

f) Sualtı emercensileri (serbest çıkış, maske tahliyesi).

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilen iki yıldız dalıcı belgesine sahip olup yirmi beş saat dalış (on beş saati yirmi metrede, yedi saati otuz metrede ve üç saati kırk metrede olmak kaydıyla) yaptıklarını tasdikli dalış defteri ile ispat edenler altı ay, üç yıldız dalıcı belgesine sahip olup on beş saat dalış (yedi saati yirmi metrede, beş saati otuz metrede ve üç saati kırk metrede olmak kaydıyla) yaptıklarını tasdikli dalış defteri ile ispat edenler dört ay staj yapmaları hâlinde balıkadam sınavına girmeye hak kazanırlar.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş profesyonel sualtıadamı yetiştiren kurslarda, 11 inci maddede belirtilen müfredata uygun eğitim gördüğünü ve yirmi beş saat dalış yaptığını belgeleyenler balıkadam sınavına alınırlar.

Sınavı kazananların sağlık raporları ve sınav kazanma belgeleri ile iki adet fotoğrafı bölge müdürlüklerince İdareye gönderilir. İdare tarafından düzenlenen yeterlik belgeleri bölge müdürlükleri kanalıyla liman başkanlıklarına gönderilir. Belgeler liman başkanlıklarınca Sualtıadamları Kütüğüne işlendikten sonra imza karşılığında sahiplerine verilir. Altyapısı uygun olan bölge müdürlüklerine belge düzenleme yetkisi devredilebilir.

İlk kez profesyonel sualtıadamı olanlara "balıkadam" yeterlik belgesi verilir.

Askerlikten Ayrılanlar ve Diğer Adaylar ile İntibak ve Terfi İşlemlerinde Uygulanacak Esaslar

Madde 7- (Değişik:RG 9/3/2000- 23988) Askerlikten, Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrılanlar ve diğer adayların yeterlik belgesi alabilmeleri için;

1) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan dalgıç, balıkadam subay ve astsubayların, emniyet hizmetleri sınıfından ayrılan balıkadamlar ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilen eğitmen balıkadam yeterliğine sahip personelin profesyonel sualtıadamı yeterlik belgesi almak için liman başkanlıklarına başvurmaları hâlinde, 5 inci maddede belirtilen diğer nitelikleri haiz olmaları şartıyla, yaşlarına bakılmaksızın ve staj veya sınava lüzum görülmeden hak kazandıkları yeterlik belgesi, 6 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre hak sahiplerine verilir. Ancak, bu kişilerin görev yaptıkları süre içinde yapmış oldukları dalışların toplam saatini belirten onaylı belgeyi ilgili liman başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı’nda Balıkadam veya İkinci Sınıf dalgıç kursu görerek bir yıl süre ile staj yapan erler (yaşlarına bakılmaksızın) ile aynı Komutanlık’ta sualtı ile ilgili kurs gördüğünü ve sonrasında bir yıl süre ile profesyonel sualtıadamı yanında staj yaptığını belge ili ispatlayan kişilerden yeterlik belgesi almak için Liman Başkanlıklarına başvurmaları halinde, 5.maddedeki diğer nitelikleri haiz olmaları şartıyla sınava lüzum görülmeden hak kazandıkları yeterlik belgesi İKİNCİ BÖLÜM 6. Maddenin 4 nolu bendinde açıklandığı şekilde sahiplerine verilir. Ancak bu kişilerin son bir yıl içerisinde 25 saat dalış yaptıklarını tasdikli dalış kayıt defteri ile ilgili Liman Başkanlıklarına ibraz etmeleri şarttır.

3) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan birinci sınıf dalgıçlara birinci sınıf dalgıç yeterlik belgesi, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) personeline balıkadam gaz karışım yeterlik belgesi, Emniyet Genel Müdürlüğü polis sualtı ekiplerinden ayrılan balıkadam personeli ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilen "Eğitmen Balıkadam" belgesine sahip olanlara balıkadam yeterlik belgesi ile 3 üncü maddenin (10), (11) ve (12) numaralı bentlerinde belirtilen ihtisastan birine sahip olanlara dalış öğretmenliği, dalış amirliği, rehberlik yeterlik belgesi, uzmanlık dalı kısmında belirtilerek verilir.

4) Üniversite, Fakülte ve Yüksek Okulların Sualtı ile ilgili eğitim ve öğrenim veren bölümlerinden mezun olanların profesyonel sualtıadamı yeterlik belgesi almak için Liman Başkanlıklarına başvurmaları halinde, 5.maddedeki diğer niteliklere haiz olmaları şartıyla, yaşlarına bakılmaksızın ve staj ve sınava lüzum görülmeden hak kazandıkları yeterlik belgesi İKİNCİ BÖLÜM 6. Maddenin 4 nolu bendinde açıklandığı şekilde sahiplerine verilir.Ancak, öğrenimleri süresince toplam 50 saat dalış yaptıklarını tasdikli dalış kayıt defteri ile ilgili Liman Başkanlıklarına ibraz etmeleri şarttır.

Ancak, bunların ibraz ettikleri bonservislerin çalıştıkları mahalli Liman Başkalığınca tasdik edilmesi şarttır. ( Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Üniversite, Fakülte ve Yüksek Okulların sualtı ile ilgili eğitim ve öğretim veren bölümlerinden alınan vesaikin Liman Başkanlığınca tasdikine lüzum yoktur.) Bu suretle yeterlik belgesi alacakların müracaat dilekçeleri ile sağlık raporları ve diğer evrak ile fotoğrafları yeterlik belgesi düzenlenmek üzere Liman Başkanlığı ve ilgili Bölge Müdürlükleri kanalıyla DUGM’ye gönderilir.

5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Dalgıç ve Balıkadam yeterlik belgesi almış olan hak sahipleri adına aşağıda belirtilen yeterlik belgeleri düzenlenecek olup, eski yeterlik belgelerinin intibak işlemleri Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacaktır.

a-Balıkadam yeterlik belgesine sahip olan hak sahiplerine, Balıkadam yeterlik belgesi,

b- Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında 1.sınıf dalgıç kursu gördüğünü belgelemek suretiyle Denizcilik Müsteşarlığından Dalgıç yeterlik belgesi almış olan subay, astsubaylara, Birinci Sınıf Dalgıç yeterlik belgesi,

c- Kurtarma ve Sualtı Komutanlığından ayrılan ve Denizcilik Müsteşarlığından Dalgıç yeterlik belgesi almış olan SAT ve SAS subay, astsubaylara, Balıkadam Gaz Karışım yeterlik belgesi,

d-Dalgıç yeterlik belgesi olanlarla askerlik hizmetleri sırasında görmüş oldukları kursa istinaden Dalgıç yeterlik belgesi almış olan subay, astsubay ve erlere, İkinci Sınıf Dalgıç yeterlik belgesi,

verilir.

Ayrıca; a, c ve d alt bendlerinde sayılanlar, bir üst yeterliğin verilmesinde öngörülen standartlarda eğitim veya kurs gördüklerini belgelemeleri halinde sınavsız bir üst dereceden yeterlik belgesi alabilirler.

6) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) Sahip olunan yeterlik derecesinden bir üst yeterliğe terfi edebilmek için bulunulan yeterlikte en az bir yıl dalış yaptığını çalıştığı kurum/kuruluştan alacağı bonservis ve sosyal sigorta bildirgesi ile belgelemek ve öngörülen yeterlik belgesinin verilmesinde esas olan müfredat programından sınava tabi tutulmak gerekir.

Çalışabilme Koşulları

Madde 8- (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788)

Profesyonel sualtıadamı yeterlik belgesi alan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti karasuları içerisinde ticari alanda faaliyet göstermek istemeleri hâlinde ilgili liman başkanlıklarından dalış müsaadesi alabilmeleri için, aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

a) Yeterlik belgesi,

b) Şirket şartı (Ferdi olarak su ürünleri istihsali yapanlardan bu belge istenmez.),

c) Sualtı işi dalış planı (EK-4’te olduğu gibidir.),

d) Onaylı dalış defteri (EK-6’da olduğu gibidir.).

Profesyonel sualtıadamı olarak Türkiye Cumhuriyeti karasularında yapılacak dalışlarda EK-2’de açıklanan personel miktarına göre dalış operasyonları planlaması zorunludur.

Profesyonel dalış operasyonlarına katılan profesyonel sualtıadamlarının, EK-5’te belirtilen hususları yerine getirmeleri zorunlu olup, bu hususlar Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince kontrol edilir.

Profesyonel sualtıadamlarınca kullanılacak dalış takımları ile yapabilecekleri dalış derinlik limitleri EK-1’de gösterilmiştir. Bu derinliklere uyulması sorumluluğu, dalış operasyonundan sorumlu kişiye aittir.

Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde profesyonel sualtıadamı olarak, sünger kabuk gibi su ürünleri toplamak maksadıyla dalış yapacaklar ile su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların en az balıkadam veya ikinci sınıf dalgıç yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir.İkinci KısımBirinci Bölüm

Sınavlar ve Takım MuayeneleriSınav Komisyonu, Sınav Yerleri ve Sınav Şekli

Madde 9- (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788)

Profesyonel sualtıadamları yeterlik sınavları, her yılın mayıs ve eylül aylarında, ayrıca İdarenin uygun gördüğü tarihlerde yapılır.

Profesyonel sualtıadamları yeterlik sınavları, sınav yapılacak yere göre İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun bölge müdürlükleri gemi sörvey kurulu başkanlarının veya görevlendireceği bir gemi sörvey kurulu uzmanının başkanlığında, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı temsilcisi, üniversite, fakülte veya yüksekokulların ana bilim dalı başkanlıklarından ve sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp ana bilim dalı başkanlıkları ile ilgili diğer kuruluşlardan dönüşümlü birer yetkili uzmandan oluşacak komisyon tarafından, İzmir bölgesindeki aday dalgıçlar için Bodrum’da; Antalya ve Mersin bölgesindeki aday dalgıçlar için Mersin’de; İstanbul ve Çanakkale bölgesindeki aday dalgıçlar için İstanbul’da; Samsun ve Trabzon bölgesindeki aday dalgıçlar için Samsun’da yapılır. Ancak, sınav merkezinde sınava girecek aday sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde sınavlar İdarece belirlenecek en yakın sınav merkezinde yapılır.

Sınavın hangi tarihte yapılacağı en az bir ay önce ilgili bölge müdürlüğü tarafından profesyonel sualtı teşekkülleri ile liman başkanlıklarına bildirilir.

Stajını tamamlayıp sınava girmeye hak kazanan adayların üç kez sınava girme hakkı vardır. Üçüncü defa da sınavda başarısız olan adaylar yaş sınırı hariç yeniden bu Yönetmelik gereklerini sağlayarak staj yapmak zorundadır.

Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilir. Yazılı sınav soruları sınav komisyonu tarafından hazırlanır. Uygulamalı sınav, sözlü ve sualtı eğitim standartları çerçevesinde yapılır. Her iki sınavda da başarılı olma notu yüz üzerinden altmıştır. Yazılı sınavı geçip uygulama sınavında kalanlar, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden uygulama sınavına alınırlar.

İdare tarafından sınavları yapma yetkisi, protokol ile profesyonel sualtıadamları ile ilgili kurum/kuruluşlara devredilebilir.

Takım Muayeneleri

Madde 10- (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788)

Sualtıyla ilgili dalış takım ve teçhizatın yeterliliği aşağıda açıklandığı şekilde ve belirlenen komisyonca her iki yılda bir muayene yapılarak denetlenir. İdare dalış takım muayenelerini yapma yetkisini protokol ile profesyonel sualtıadamları ile ilgili kurum/kuruluşlara devredebilir.

a) Profesyonel sualtı teşekkülleri ile bu mesleklerle iştigal edenler, her yıl şubat ve temmuz aylarının ilk yarısında ilgili liman başkanlıklarına bu denetlemeyi yaptırmak üzere dilekçeyle müracaat etmek zorundadır.

b) Yeni olduğu faturayla belgelenen araç gereçlerin takım muayeneleri, fatura tarihinden iki yıl sonra yapılır.

c) Dalış takım muayeneleri sınavlar bölümünde açıklanan merkezlerde, sınavları müteakip sınav komisyonu tarafından yapılır. Ayrıca, dalış takımı bulunduran şirketlerin talebi hâlinde sınavlardan bağımsız olarak dalış takım muayeneleri yerinde yapılabilir.

d) Dalış takım muayeneleri, profesyonel sualtıadamları tarafından kurulan sualtı şirketleri ile dalış birimlerine sahip inşaat şirketlerinin bünyesindeki dalış takımı teçhizatı varsa basınç odaları EK-3’te belirtilen dalış takımları muayene formlarındaki hükümler doğrultusunda yapılır. Bahse konu formlarda belirtilen teçhizatın tam ve standartlara uygun olması sorumluluğu dalış takımı bulunduran şirketlere aittir.

e) Muayene sonunda yeterlilik belgesi verilmeyen takım ve teçhizatın kullanılmasına müsaade olunmaz. Bu belgelerin mahalli liman başkanlıklarına ibrazı mecburidir.

f) Kompresör çıkışından alınan hava numunesi, aşağıdaki standartlara uygun olmalıdır. Kompresörlerden alınacak hava numunelerinin bu standartlara uygunluğu takım muayeneleri esnasında yapılacak analizle tespit edilebileceği gibi son iki ay içinde resmî kuruluşlardan alınmış hava analiz raporu ile de belgelenebilir.

1) Oksijen konsantrasyonu : %20-22 arasında,

2) Karbondioksit : 1000 ppm (*) üst sınır,

3) Karbonmonoksit : 10 ppm üst sınır,

4) Yağ durumu : 5 mg/m3 üst sınır,

5) Koku : Yok,

6) Tat : Yok.

(*) ppm: Hacim başına milyonda kısım

İkinci Bölüm

Yeterlik Eğitim StandartlarıMadde 11- Profesyonel Yeterlik Belgeleri eğitim standartları;

1) “Birinci Sınıf Dalgıç” yeterlik belgesi alabilmek için, aşağıda belirtilen eğitim standartlarında 40 hafta (1250 ders saati) eğitim gördüğünü diploma ile belgelemek veya aşağıda belirtilen sınav müfredatından sınav geçirmek gerekir.

a. SCUBA Temel Eğitimi (Detayları Balıkadam yeterlik belgesi alabilme standartlarında belirtilmiştir)

b. Dalış Teorileri

c. Dalış Teçhizatının Kullanılması

d. Kurtarma Gemiciliği

e. Dalış Muhabere Sistemleri

f. Basit Sualtı İşleri

g. İleri Sualtı İşleri

h. Hava Dekompresyon Cetvelleri ve Kullanılması

i. Sualtı Hastalıkları ve İlk Yardım

j. Tazyik Odası Operasyonları

k. Dalış Sistemleri ve kullanılması

l. Sualtı Patlayıcıları ve Kullanılması

m. Karışım Gaz Dalış Sistemleri ve Kullanılması

n. Karışım Gaz Dekompresyon Cetvelleri ve Kullanılması

o. Karışım Gaz Dalışı(91 metre)

p. Derinsu Hava Dalışı (57 metre)

r. Açık Çan Operasyonları

s. Dalış takımlarının Bakım ve Tamiri

t. Sualtı Kesme ve kaynağı

u. Dalış Emercensileri

v. Sualtı ve Suüstünde Kullanılan Makine ve Eçhizeler

y. Zararlı Sualtı Canlıları

2) “Balıkadam Gaz Karışım” yeterlik belgesi alabilmek için, aşağıda belirtilen eğitim standartlarında 40 hafta (1250 ders saati) eğitim gördüğünü diploma ile belgelemek veya aşağıda belirtilen sınav müfredatından sınav geçirmek gerekir.

a. Dalış Teorileri

b. Hava Dekompresyon Usulleri

c. Sualtı Hastalıkları ve İlk Yardım

d. Gemicilik

e. Muhabere Usulleri

f. Açık Devre Scuba Cihazı ve Aksesuarları

g. Dalış Emercensileri

h. Basit Sualtı İşleri

i. Tazyik Odası Operasyonları

j. Sualtı Navigasyonu (pusula kullanma)

k. Kapalı Devre SCUBA ve Aksesuarları ve/veya Yarı Kapalı SCUBA ve Aksesuarları

l. Dalış Takımlarının Bakım ve Tamiri

m. Sualtı Patlayıcıları (Kullanılması, Taşınması, Emniyete alınması)

n. Açık Devre SCUBA ile (42 metre) derinliğe dalış

o. Kapalı Devre Scuba ile (13 metre) derinliğe dalış ve/veya yar kapalı devre Scuba ile (72 metre) derinliğe dalış.

3) “Balıkadam” yeterlik belgesi alabilmek için, aşağıda belirtilen eğitim standartlarında 8 hafta (240 ders saati) eğitim gördüğünü diploma ile belgelemek veya aşağıda belirtilen sınav müfredatından sınav geçirmek gerekir.

a- Dalış Teorileri

b- Hava Dekompresyon Usulleri

c- Sualtı Hastalıkları ve İlk Yardım

d- Gemicilik

e- Sualtı Muhabere Usulleri

f- Açık Devre Scuba Cihazı ve Aksesuarları

g- Dalış Emercensileri

h- Basit Sualtı İşleri

i- Tazyik Odası Operasyonları

j- Sualtı Navigasyonu (pusula kullanma)

k- Dalış Takımlarının Bakım ve Tamiri

l- Açık Devre SCUBA ile (42 metre maksimum) dalış

4) “İkinci Sınıf Dalgıç” yeterlik belgesi alabilmek için, aşağıda belirtilen eğitim standartlarında 8 hafta (240 ders saati) eğitim gördüğünü diploma ile belgelemek veya aşağıda belirtilen sınav müfredatından sınav geçirmek gerekir.

a-Dalış Teorileri

b-Hava Dekompresyon Usulleri

c- Dekompresyon Cetvellerinin Kullanılması

d- Sualltı Hastalıkları ve İlkyardım

e- Tazyik Odası Operasyonları

f- Satıhtan İkmalli Dalış Sistemleri ve Kullanılması (Hava)

g- Gemicilik

h- Basit Sualtı İşleri

ı- Hava Dalışları (42 metre) maksimum

j- Dalış Takımlarının Bakım ve Tamiri

k- Sualtı Emercensileri

5) (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788) Sualtı hekimi yeterlik belgesi alabilmek için, üniversitelerin deniz ve sualtı hekimliği veya sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp anabilim dalı başkanlıklarında uzmanlık eğitimini tamamladığını ispat etmek gerekir.

6) “Dalış Sağlık Teknisyeni” yeterlik belgesi alabilmek için, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, Sağlık Meslek Okullarından mezun olan kişilerin Deniz ve Sualtı Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında veya Kurtarma ve Sualtı komutanlığında gördükleri eğitimleri resmi belge ile ispatlamaları gerekir.

7) “Tazyik Odası Operatörü” yeterlik belgesi alabilmek için, Birinci Sınıf Dalgıç veya Deniz ve Sualtı Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlıklarında veya Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tazyik odası operatörü eğitimi gördüklerini resmi belge ile ispatlamaları gerekir. Ayrıca Tazyik Odasında fiilen 25 saat dalış yaptıklarını tasdikli dalış kayıt defteri ile ispatlamaları şartı aranır.

8) (Mülga:R.G.-15/2/2008-26788)Üçüncü Bölüm

Sağlık KurallarıSağlık Yoklaması

Madde 12- (Değişik:R.G.-15/2/2008-26788)

Her ne suretle olursa olsun, profesyonel sualtı adamlığı yeterlik belgesi almak isteyenlerle bu meslekte çalışanların bu bölümde yazılı niteliklere sahip olmaları şarttır. Sağlık yoklamaları, bu bölüm hükümleri dâhilinde bünyesinde tazyik odası ile sualtı hekimi bulunan sağlık kuruluşlarında yapılır. Sağlık durumları uygun olmayanlara profesyonel sualtıadamlığı yeterlik belgesi verilmeyeceği gibi bu meslekte çalışmalarına da izin verilmez.

Muayene

Madde 13- Profesyonel Sualtıadamları, ikişer yıllır aralarla Liman başkanlıkları tarafında, bünyesinde Tazyik odası ve Sualtı Hekimi bulunduran Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniklerine sevk olunarak muayene ettirilir. Muayene sürelerinin başlangıcı; yeterlik belgesi tarihi,müteakip muayeneler için ise bir önceki muayene tarihidir.

1) Muayene sonunda sağlık durumları dalış yapmaya elverişli olmadığı anlaşılan profesyonel sualtıadamlarının yeterlik belgelerine ve sicil kütüklerine DALIŞ YAPAMAZ kayda konulur. Bu durumlarda Dalış Amirliği veya Dalış Öğretmenliği (teorik) yapma hakları saklıdır.

2) Yeterlik Belgeleri ile sicil kütüklerine dalış yapamaz kaydı konulan Profesyonel Sualtıadamlarının, sağlık durumunun düzelmesi halinde, bünyesinde Tazyik Odası ve Sualtı Hekimi bulunduran Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniklerinden alacakları resmi rapor ile sabit olanların sicil kayıtları ile Yeterlik Belgelerindeki DALIŞ YAPAMAZ kaydı kaldırılır.

Profesyonel Sualtıadamlarında Sağlık Yeterliği Bakımından Aranılacak Özellikler

Madde 14- Aşağıda yazılı hastalıkları olanların profesyonel sualtıadamı olmalarına izin verilmez.

1) Solunum Sistemi:Profesyonel sualtıadamlarının solunum sistemlerinde restriktif ve obstriktif bir kısıtlılık, hava hapsine yol açacak bir lezyon (kist, kavern, kavite v.b.) bulunmamalıdır. İlk ve kontrol muayenelerinde Akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleri yaptırılması zorunludur.

2) Dolaşım Sistemi: Kardiak kapasiteyi sınırlayan herhangi bir kalp hastalığı (doğumsal Hipertansif, kapaksal, ileti, aterosklerotik) olanlar ile kanda oksijen ve karbondioksit taşınma kapasitesini bozan hastalıkları olanlar ve kronik anemisi hemoglabinopatisi, koagulopatisi bulunanlar profesyonel, sualtıadamı olamazlar. Kan basıncı üst sınırı 150/90 mm Hg’dir Profesyonel sualtıadamlarının ilk ve kontrol muayenelerinde EKG, hemogram, biokimya ve kardovasküler performans testleri yapılması zorunludur.

3) Sinir Sistemi: Profesyonel sualtıadamlığı kusursuz bilinçlilik ile duyusal ve motor yeterlilik gerektirir. Aşağıda yer alan hastalıkları bulunanlar profesyonel sualtıadamı olamazlar.

İlaçlarla kontrol altına alınıp alınmadığına bakılmaksızın çocuk çağı febril konvülsiyonları hariç her türlü nöbet epizodları, norofilis, beyin ve modülla spinalis tmörleri, demyelizan hastalıklar, geçirilmiş 24 saatten uzun bilinç kaybının eşlik ettiği kafa travmaları, çökme tarzı kafa kırıkları, intrakranyal hemoroji, ciddi beyin kontüzyonları ya da süregen nörolojik veya EEGanormallikleri, nankolepsi, katelepsi vb.durumlar, dalışa bağlı kalıcı MSS sekelleri, açıklanamayan geçici bilinç kayıplar, görme kaybı, bilinç kaybı, kusma ve hemipleji ile seyreden migren atakları.

4) Sindirim Sistemi : Kronik sindirim sistemi hastalıkları, crohn hastalığı, ülseratif kalit gibi enteropailer ve aktif peptik ulkusu ve kardia disfonksiyonu bulunanlar profesyonel sualtıadamlığı yapamazlar.

5) Kas-İskelet Sistemi: Profesyonel sualtıadamlarnın tüm ekstremiteleri tam ve ekstremite hareketleri normal sınırları içinde bulunmalıdır. İlk ve kontrol muayenelerinde disbarik asteonekroz yönünden radyolojik tetkiklerin yapılması zorunludur.

6) Vücut Ağırlığı: Vücut ağırlığı nomogramlara göre %20’nin üzerinde olanlar aday olamazlar, meslekteki profesyonel sualtıadamları ise normal kiloların adönene kadar dekompresyonlu dalışlarına izin verilmez.

7) Sağlık muayenelerinde Psikomotor testler sonucunda bir rahatsızlığı saptananlar profesyonel sualtıadamı olamazlar.

8) (Ek.R.G.-15/2/2008-26788) Sağlık durumları liman başkanlıklarından temin edilecek bir formla belgelenir. Sağlık durumları, sualtıadamlığına uygun olmayanlar sınava alınmaz.

İşitme Gücü Koşulları

Madde 15- Kulak-Burun-Boğaz Sistemi:Ora kulak basınç eşitlesini engelleyen patolojiler ile orta kulak cerrahi operasyonu geçirmiş (stapedektomi, protez vb.) olanlar; işitme frekanslarında her iki kulakta ortalama 30 dB.tek kulakta 50 dB kaybı olanlar dalamazlar. İlk ve kontrol muayenelerinrde odiolojik vestibüler ve odiometrik muayene zorunludur.

Görme Gücü Koşulları

Madde 16- Gözler: Renk Körlüğü, gece körlüğü ve glokomu olanlar ile görme keskinliği her iki gözde 8/10’un altında olanlar profesyonel sualtıadamı olamazlar.

Yaş sınırı

Madde 17- (Değişik.R.G.-15/2/2008-26788)

Profesyonel sualtı adamlığına aday olmak için on sekiz yaşını bitirmiş ve kırk yaşından gün almamış olmak gerekir. Kontrol muayenelerinde tıbbi bir engel olmadıkça çalışma yaşı üst sınırı yoktur.Üçüncü Kısım

Çeşitli ve Son HükümlerMadde 18- Bir yıllık sualtıadamlığı stajını başara ile geçiren adaylar ile bir önceki sınavı kaybeden adaylar,sınava alınmazdan önce, tekrar bünyesinde tazyik odası ve sualtı hekimi bulunduran Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniklerine sevk edilerek muayene ettirilir. Sağlık durumları fotoğraflı bir raporla belgelenir. Sağlık durumları sualtıadamlığına uygun olmayanlar sınava alınmazlar.

Madde 19- Profesyonel sualtıadamlarının sağlık kontrolleri, normal olarak iki yıllık aralarla bünyesinde tazyik odası bulunan Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniklerinde yaptırılacaksa da şüphe halinde veya sualtıadamının isteği halinde her zaman tekrarlanabilir.

Madde 20- 40 metre’den derine yapılan dekompresyonlu dalışlar ile karışım gaz dalışlarında, dalış yapılan bölgede, dalış süresince bir sualtı hekimi ve tazyik odası bulundurulması zorunludur. (Basınç odası satıhta bulundurulamıyorsa en çok 30 dakika içinde dalgıcın tazyik altına alınabileceği bir mesafe ve ulaşım imkanı dahilinde bulunmalıdır.)

Madde 21- Dalış yapılan platform veya teknelerde dalış bağlı oluşabilecek hastalıklar için saf oksijen soluma düzeneği ve tankı (pulmanatör) ile dalış takım muayenelerinde onaylanmış ilk yardım seti bulundurulması zorunludur.

Madde 22- Dalış yapılan platform veya teknelerde dalışa bağlı oluşabilecek hastalık ve kazalarda olay, EM-7’de örneği bulunan Hastalık/kaza Rapor Formu ile derhal ilgili Liman Başkanlığına veya Bölge Müdürlüğüne bildirilecek, oradan da denizcilik Müsteşarlığına iletilecektir.

Yabancı Ülkelerden Alınmış Profesyonel Yeterlik Belgeleri

Madde 23- (Değişik.R.G.-15/2/2008-26788)

Yabancı ülkelerden alınmış profesyonel sualtıadamı yeterlik belgelerinin bu Yönetmelikte belirtilen yeterlik derecelerinden hangilerine denk olduğu, gerekli hâllerde sağlıkla ilgili uzmanlık dallarında Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak İdare tarafından belirlenir.

Türkiye Cumhuriyeti karasuları dışında yabancı bir ülkede yapılan dalışlar, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanması hâlinde geçerli sayılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 24- 17.6.1963 tarih ve 11430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dalgıç ve Balıkadam Yönetmeliği 31.12.1997 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:R.G.-15/2/2008-26788)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilmiş iki yıldız ve üzeri bröveye sahip olup, daha önce bu belge ile en az altı ay balık üretme çiftliklerinde çalıştıklarını veya su ürünleri istihsali yaptıklarını belgeleyen kişilere, 6 ncı maddesinde belirtilen diğer şartları sağlamaları kaydıyla ve bir yıl içinde başvurmaları hâlinde yaş sınırı aranmaksızın sınavsız "Sadece su ürünleri dalgıcı olarak çalışabilir." ibareli balıkadam yeterlik belgesi düzenlenir. Bu belge sahipleri, su ürünleri dalgıçlığının dışında ticari amaçlı dalgıçlık yapamazlar

Yürürlük

Madde 25- Bu Yönetmelik, 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür