logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İş Güvenliği Uzmanı Kaan AYDOĞAN

iŞ YERLERİMİZDE İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMLİBİR PARÇASI İŞVEREN VE EKİBİNİ TOPLAM KALİTEYİ HEDEFLESİDİR.Ekibin bir parçası olan biz iş güvenlikçiler de toplam kalite anlayışında önderlik etmesi gereken kişilerin başında gelmekteyiz. Ar­tık bu­gü­nün dün­ya­sı çok kü­çül­müş, en­for­mas­yon, tek­no­lo­ji ve ile­ti­şim ala­nın­da­ki bü­yük ge­liş­me­ler top­lum­la­rı kı­ya­sı­ya bir re­ka­be­te ve her ge­çen gün ye­ni ge­lişme­le­rin ya­şan­dı­ğı eko­no­mik bir ya­rı­şa it­miş­tir. Mev­cut dün­ya dü­ze­nin­de ayak­ta ka­la­bil­mek, tüm sek­tör­ler­de müşteri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne uy­gun mal ve hiz­met üre­ti­mi­nin sağ­lan­ma­sıy­la ger­çek­le­şe­bi­le­cek­tir. Bu da an­cak kuruluş­lar­da ta­sa­rım aşama­sın­dan başla­ya­rak üre­tim, pa­zar­la­ma ve satış son­ra­sı hiz­met­le­re ka­dar tüm aşama­la­rı kap­sa­yan ve sü­rek­li gelişme­yi he­defle­yen Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sıy­la ola­cak­tır. Gü­nü­müz­de Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi ko­nu­sun­da TS EN ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­ti­mi Sis­tem Stan­dard­la­rı, 1987 yı­lın­da ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren en faz­la il­gi­yi ve uy­gu­la­ma ala­nı­nı bu­lan Ulus­la­ra­ra­sı Stan­dard­lar ha­li­ne gel­miş­tir. NE­DEN TS EN ISO 9001? • Kuruluş­ta ka­li­te anlayışı­nın gelişimi­ni, • Kâ­rın, ve­rim­li­li­ğin ve pa­zar pa­yı­nın art­ma­sı­nı, • Et­kin bir yö­ne­ti­mi, • Ma­li­ye­tin azal­ma­sı­nı, • Ça­lı­şan­la­rın tat­mi­ni­ni, • Kuruluş içi ile­ti­şim­de iyi­leş­me­yi, • Tüm fa­ali­yet­ler­de geniş iz­le­me ve kont­ro­lü, • İa­de­le­rin azal­ma­sı­nı, • Müşteri şi­ka­ye­ti­nin azal­ma­sı, mem­nu­ni­ye­tin art­ma­sı­nı sağ­la­yan, • Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de uy­gu­la­na­bi­len bir yö­ne­tim sis­te­mi mo­de­li ol­du­ğu için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır. Bütün bunların ışığında elele vererek güvenli ve kazasız bir geleceğe toplam kalite anlayışını da ekleyerek ilerlemeliyiz.
 
İş Güvenliği Uzmanı Kaan AYDOĞAN