logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ MESLEKİ STANDARTLARI

 

Meslek Standardı Nedir?

Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standardlarda

yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları

gösteren normlardır. Meslek standardları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve

işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi

için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak

sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.

Bir Meslek Standardı genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir:

standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım,

bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemler,

genel olarak kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar,

bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar,

mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler.

Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçları:

işgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikleri ortaya koymak,

işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak,

kişilerin, sözkonusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim

hizmetlerine destek vermek,

eğitim ile işyaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, işyaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak,

iş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak,

Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,

uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,

bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak,

mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek,

mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak, ve

uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Meslek Standardları genel olarak üç ayrı seviye (1, 2, 3) gözönüne alınarak hazırlanmaktadır

Seviye 1: Bu seviyede çalışan kişi, mesleğin gerektirdiği rutin ve basit görev ve işlemleri yapabilir.

Seviye 2: Bu seviyede çalışan kişi, geniş veya dar bir meslek alanında, o mesleğin gerektirdiği bir kısmı rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri

yapabilir. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken bireysel sorumluluk alabilir ya da başkaları ile işbirliği içinde çalışabilir.

Seviye 3: Bu seviyede çalışan kişi, geniş veya dar bir meslek alanında, o mesleğin gerektirdiği çoğunlukla rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve

işlemleri değişik koşullarda yapabilir. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken önemliölçüde sorumluluk alabilir ve kendi başına karar verebilir. Çoğunlukla

yanında çalışanları yönlendirir ve denetler.

 

 
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ MESLEKİ STANDARTLARI