logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USULVE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE EKLERİ

21 Mayıs 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27940

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USUL

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde geçen “insektisit, rodentisit, mollusisit, gibi maddeler” ibaresi “biyosidal ürün” olarak, “ilaçlama” ibaresi “uygulama” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen “insektisit, rodentisit, mollusisit, gibi maddeler” ibaresi “biyosidal ürün” olarak değiştirilmiş ve  aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Bakanlıkça halkın genel kullanımı için izin verilen biyosidal ürünlerle yapılan bireysel uygulamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

             MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsektisit”, “Rodentisit”, “Mollusisit”, “Kaçırıcı” ve “İlaçlama” tanımları yürürlükten kaldırılmış, “Gereç” ve “İzin” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Alet ve cihaz” tanımında geçen “İlaçlamada” ibaresi “Uygulamada” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki “Genel Müdürlük”, “Müdürlük”, “Eğitim Veren Kuruluş”, “Uygulama”, “Uygulayıcı”, “Mesul Müdür” ve “Ekip Sorumlusu” tanımları eklenmiştir.

             “Gereç: Ürün hazırlama ve ürün uygulamada kullanılan su kapları, içerisinde hazırlama kapları,  nakil kapları, su tulumbaları, çadır, örtü, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya kauçuk eldivenler, çizmeler, gözlük siperler gibi koruyucu malzemeyi,”

             “İzin: Biyosidal ürünleri kullanarak zararlılarla mücadele etmek isteyenlere verilen belgeyi,”

             “Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,”

             “Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,”

             “Eğitim Veren Kuruluş: Bakanlıkça uygulayıcı eğitimi için yeterliliği tespit edilerek belgelendirilmiş kurum ve kuruluşları,”

             “Uygulama: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini,”

             “Uygulayıcı: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini fiilen yapan kişiyi,”

             “Mesul Müdür: Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen meslek gruplarından birine sahip olup, Bakanlıktan sertifika almaya hak kazanan kişiyi,”

             “Ekip Sorumlusu: Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen meslek gruplarından birine sahip olup, uygulama ekibinin başında bulunan kişiyi,”

             MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “insektisit, rodentisit veya mollusisit” ibaresi “biyosidal ürün” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “insektisit, rodentisit ve mollusisit” ibaresi “biyosidal ürün” olarak,  ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen “ilaç” ibaresi “ürün” olarak, aynı fıkranın (e) bendinde geçen “insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri” ibaresi “biyosidal ürünler” olarak, (f) bendinde geçen “ilaçlama” ibaresi “uygulama” olarak, (g) bendinde geçen “ilaçların” ibaresi “ürünlerin” olarak, (h) bendinde geçen “İlaçlamada” ibaresi “Uygulamada” olarak, (j) bendinde geçen “İlaç” ibaresi “Ürün” olarak, “ilaçlama” ibaresi “uygulama” olarak değiştirilmiş ve  aynı fıkranın  (l) bendinde bulunan “ilaçlama hizmetlerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (l) bendinde geçen “ilaçlama” ibareleri “uygulama” olarak değiştirilmiştir.

             “İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesûl müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager,  Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri),  sağlık alanında en az önlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak zorundadır. Mesûl müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları ile birlikte sorumludur. Mesûl müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından işyeri sahipleri de bizzat sorumludur.

             MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında bulunan “İlaçlama faaliyetini” ibaresi “Uygulamayı” olarak değiştirilmiş, aynı fıkradaki “Kimya Teknisyeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kimya Teknikeri” ibaresi ve “Ziraat Teknisyeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çevre Teknikeri” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen “ilaçlama” ibareleri “uygulama” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Mesul müdür aynı zamanda ekip sorumlusu olabilir.”

             MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Uygulayıcı personel

             MADDE 10 Uygulayıcı olarak çalıştırılacak personel, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen hususlara aykırı olmayan  ve 18 inci maddede belirtilen sağlık raporuna sahip olup, Bakanlıkça belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur. Sertifika eğitimi Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun gördüğü kurum veya kuruluşlarca düzenlenebilir.

             Bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve donanımı çalışan bütün personel iş esnasında amacına ve talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır.”

             MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında geçen “ilaç” ibaresi “ürün” olarak, “ilaçlama” ibaresi “uygulama” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen  “ilaç” ibaresi “ürün” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde geçen “ilaçlara” ibaresi “biyosidal ürünlere” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddenin başlığında geçen “ilaçların” ibaresi “ürünlerin” olarak, aynı maddenin birinci fıkrasında geçen “ilaçların” ibareleri “ürünlerin” olarak, “ilaçlarının” ibaresi “ürünlerinin” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında geçen  “ilaçlara” ibaresi “ürünlere” olarak, “güvenlik bilgilerini” ibaresi “güvenlik bilgi formlarını” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde geçen “ilaç” ibareleri “ürün” olarak, “ilaçlama” ibareleri “uygulama” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 18 Hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanlar işe başlamadan önce sağlık raporu alırlar. Bu raporda; astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile kanda cholinesteras enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun olduklarının belirlenmesi zorunludur. İşçilerin bu işte çalışmaları süresince de oniki (12) ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilerek nörolojik muayenelerinin yapılması ve kanlarında cholinesteras enzim seviyelerinin ölçülmesi gerekir. Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedavileri yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar ürün hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz.”

             MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde geçen “ilaç” ibaresi “ürün” olarak, “ilaçlama” ibareleri “uygulama” olarak, “ilaçlar” ibaresi “ürünler” olarak, “ilaçlamayı” ibaresi “uygulamayı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde geçen “İlaçlama” ibaresi “Uygulama” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Uygulama yasakları

             MADDE 21 Meskûn mahallerde zararlılara karşı hava aracı kullanılarak uygulama ile sıcak sisleme yöntemiyle uygulama yapılması yasaktır. Ancak gerekli tedbirler alınması kaydıyla bölgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde sıcak sisleme sınırlı olarak kullanılabilir. Olağanüstü durumlarda Bakanlıktan izin alınması kaydıyla havadan uygulama yapılabilir.”

             MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ilaçlama” ibaresi “uygulama” olarak, ikinci fıkrasının (d) bendinde geçen “ilaçlama” ibareleri “uygulama” olarak, “ilaçlamada” ibaresi “uygulamada” olarak, “ilaçlar” ibaresi “ürünler” olarak, (e) bendinde geçen “ilaçlama” ibaresi “uygulama” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde geçen “ilaçlama” ibareleri “uygulama” olarak “ilaçlardan” ibaresi “ürünlerden” olarak, “ilaç” ibareleri “Biyosidal Ürün” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Eğitimler

             MADDE 27 Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik olarak “Mesul Müdür” ve “Uygulayıcı” eğitimi olmak üzere iki kategoride eğitim düzenlenir.

             Mesul Müdür eğitimi beş günden az on günden çok olmamak üzere Ek-8 deki ders içeriğine göre asgari kırk saat olarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

             Uygulayıcı eğitimi üç günden az on günden çok olmamak üzere asgari yirmi dört saat olarak Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili meslek kuruluşu, üniversite ve müdürlük tarafından düzenlenir. Uygulayıcı eğitimi vermek isteyenler Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu kişi/bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirten bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur. Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, Ek-5’te belirtilen “Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” düzenlenir.

             Uygulayıcı olmak isteyenler Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlara dilekçe ile başvurur. Başvurusu kabul edilenler eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak uygulama sınavında başarılı olanlara kurum tarafından hazırlanan ve Müdürlük tarafından onaylanan “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası” (Ek-6) düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara iki sınav hakkı daha verilir. Uygulayıcı eğitiminin temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Eğitim, Ek-7 de belirtilen konuları kapsar.

             Sertifikaların geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sonucuna göre asgari sekiz saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.”

             MADDE 22 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 2 Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Uygulayıcı olarak çalışan kişiler 2 yıl içerisinde Uygulayıcı Sertifikası almak zorundadır.”

             GEÇİCİ MADDE 3 Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Müdürlük tarafından düzenlenen izin belgeleri 1 yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.”

             MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 eklenmiştir.

             MADDE 24 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 25 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

“EK-1 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞLEM FORMU

UYGULAMAYI YAPANA AİT BİLGİLER

Uygulamayı yapan firma adı

 

Açık adresi

 

Mesûl müdür

 

Telefon/faks numarası

 

Müdürlük izin tarih ve sayısı

 

Ekip sorumlusu

 

 

KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün ticari adı

 

Ürünün temin edildiği yer

 

Ürünün uygulama şekli

 

Ürünün aktif maddesi

 

Ürünün antidotu

 

Ürünün ambalajının miktarı (kg/litre)

 

 

UYGULAMA YAPILAN YER HAKKINDA BİLGİLER

Uygulama yapılan yerin açık adresi

 

Uygulama yapılan hedef zararlı türü/adı

 

Uygulama tarihi ve saati

 

Mesken/işyeri vb

 

İşyeri ise çalışan sayısı

 

Mesken ise daire sayısı

 

Uygulama yapılan yerin alanı

 

 

Ekip Sorumlusu

İmza

Uygulama Yapılan Yerin

Sorumlusu/Yetkilisi-İmza

 

Not: ZEHİRLENME DURUMLARINDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN (UZEM) 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

 

Bu form iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası uygulama yapılan yerin yetkililerine/sahibine verilmesi zorunludur.”

 

EK – 2  BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ

 

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Belge No

Tarih

 

 

 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ

 

 

 

KURULUŞUN

ADI                                       :

ADRESİ ve TEL                 :

SAHİBİ (SAHİPLERİ)

ADI ve SOYADI                 :

ÇALIŞMA SAATLERİ     :

EKİP SAYISI                      :

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen Biyosidal Ürün Uygulama kuruluşunun Mesûl Müdür ...................................................... sorumluluğunda faaliyet göstermesi Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygun görülmüştür.

 

 

 

 

VALİ

veya adına

İl Sağlık Müdürü”

 

 

EK- 3   MESÛL MÜDÜRLÜK BELGESİ

 

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belge No:                                                                                          Tarih:

 

 

MESÛL MÜDÜRLÜK BELGESİ

 

 

Foto

 

 

 

MESÛL MÜDÜRÜN                                                                                                                                

 

ADI ve SOYADI                 :

 

UNVANI                              :

 

T.C. NO                                :

 

BABA ADI                          :

 

DOĞUM YERİ                    :

 

DOĞUM TARİHİ               :

 

Mezun Olduğu Fakülte      :

 

Mezuniyet Tarihi                                :

 

Diploma No                         :

 

Uzmanlık Diploması No (var ise):

 

GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN

ADI                        :                                                 :

ADRESİ                :                                          :

 

Yukarıda açık kimliği yazılı olan .....................................................’nun mesûl müdürlük görevini yürütmesi Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygun görülmüştür

 

 

 

 

İl Sağlık Müdürü”

 

 

“EK – 4  İŞYERLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU EKİPMAN LİSTESİ

1 - İşyerinde Asgari Bulundurulması Gerekli Alet ve Cihaz

 

Alet ve Cihaz Adı

Miktarı

Pulverizatör

1 adet

ULV cihazı

1 adet

Sıcak su sistemi (Banyo bölümüne bağlı)

1 adet

Çamaşır makinesi

1 adet

Kilitli dolap

1 adet

Telefon

1 adet

 

 

 

 

2 - İşyerlerinde Asgari Bulundurulması Gerekli Malzeme

 

Malzeme Adı

Miktarı

İlkyardım dolabı

1 adet

Yangın söndürücüsü

1 adet

Kullanılacak kimyasalla uygun Antidotlar

Ekip üyesi kadar

Koruyucu elbise

Ekip üyesi kadar

Baret

Ekip üyesi kadar

Çizme

Ekip üyesi kadar

Koruyucu gözlük

Ekip üyesi kadar

Gaz maskesi

Ekip üyesi kadar

Toz maskesi

Ekip üyesi kadar

İlk yardım çantası

Ekip sayısı kadar

Terazi

1 adet

El feneri

2 adet

Mezür ölçülü silindir

1 adet

Malzeme çantası

1 adet

Kova

1 adet

Süzgeç

1 adet

       ”

 

 

 

 

 

 

“EK-5 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

 

T.C.

Sağlık Bakanlığı

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

 

Belge No

Tarih

 

 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EĞİTİMİ

DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

 

 

KURULUŞUN

ADI/ÜNVANI                     :

ADRESİ ve TEL                 :

SORUMLUSU

ADI ve SOYADI                 :

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşunun......................................................  sorumluluğunda faaliyet göstermesi Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiştir.

 

 

 

 

Bakan a.

Genel Müdür”

 

 

EK - 6  BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI

 

 

 

 T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belge No:                                                                                                                                                 Tarih:

 

 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI

 

Foto

 

 

 

                                                                                                                                      

 

ADI ve SOYADI                 :

 

T.C. KİMLİK NO               :

 

BABA ADI                          :

 

DOĞUM YERİ                    :

 

DOĞUM TARİHİ               :

 

Mezun Olduğu Okul           :

 

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı olan .....................................................’nun Biyosidal Ürün Uygulayıcısı olarak çalışması Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygun görülmüştür.

 

 

 

 

İl Sağlık Müdürü”

 

 

EK - 7  BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI  EĞİTİMİ TEMEL İÇERİĞİ

 

Dersin adı

Teorik

Uygulama

İlkyardım

A-Akut zehirlenmelerde ilkyardım

1

 

B-Temel yaşam desteği

1

1

C-Antidotlar

1

 

D-Taşıma teknikleri

1

1

Kişisel koruyucu donanım

1

1

Biyosidal ürünlerin etkileri

A- Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler

B- Koruyucular

C- Haşere Kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler

D- Diğer biyosidal ürünler

 

3

1

3

1

 

Uygulama Araçları

3

1

Biyosidal Ürün Etiketi değerlendirme

1

 

Kronik Zehirlenmeler

1

 

Biyosidal ürünlerin depolanması ve taşınması

2

 

Toplam

24 ders saati

                                                                                                                                                                                                ”
EK - 8  BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA MESÛL MÜDÜR EĞİTİMİ TEMEL İÇERİĞİ

 

Dersin adı

Teorik

Uygulama

İlkyardım

A-Akut zehirlenmelerde ilkyardım

1

 

B-Temel yaşam desteği

1

1

C-Antidotlar

1

 

D-Taşıma teknikleri

1

1

Kişisel Koruyucu Donanım

1

1

Biyosidal Ürünlerin Halk Sağlığına Etkileri

2

 

Biyosidal Ürün Etiketleri

1

 

Biyosidal Ürünlerin Çevresel Etkileri

2

 

Kronik Zehirlenmeler

2

 

Biyosidal Ürünlerin Depolanması Ve Taşınması

1

 

Genel Mikrobiyoloji

Bakteri

Virus

Mantar

Protozoolar

2

 

Genel Entomoloji

Fare, sıçan ve diğer kemiriciler

Kuşlar

Yumuşakçalar

Balıklar ve sucul organizmalar

Insektler, akarlar ve diğer artropodlar

4

 

 

Biyosidal ürünlerin etkileri

A-Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler

İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler

Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler

Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar

İçme suyu dezenfektanları

4

 

B- Koruyucular

Konserve koruyucuları

Film koruyucular

Ahşap koruyucuları

Elyaf, deri, lastik ve polimer maddeler

Duvarcılık koruyucuları

Sıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucuları

Slimicidler/ Salyangoz Önleyicileri

Sıvı metal işleme koruyucuları

1

 

C- Haşere Kontrolü için Kullanılan Biyosidal Ürünler

Rodentisitler

Avisisitler

Mollusisitler

Pisisitler

Insektisitler, akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler

Kovucular ve Çekiciler

6

 

D- Diğer Biyosidal Ürünler

Gıda ya da yem stokları koruyucuları

Bozunmayı önleyici ürünler

Mumyalama  ve hayvan postu doldurma sıvıları

Diğer omurgalıların kontrolü

1

 

Uygulama Araçları

2

3

Sınav

1

 

Toplam

40 saat

           

                                                                                                                                             ”

 

 
HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USULVE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE EKLERİ