logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İNŞAAT SAHALARINDA KAMP TALİMATI

  
 Koğuşların tabanı her gün kolaylıklar temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte , duvar ve
tabanların yüzeyi kolayca sıvanıp boyanacak veya badana edilecek şekilde yapılmış ve açık bir renk
boya ile boyanmış olacak ve her yıl badana yapılacaktır.
 
 Koğuşların pencerelerinin üst kısımları her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) olacak. Havayı
devamlı şekilde değiştirebilecek tertibat veya elektrikli özel ventilasyon cihazları bulundurulacak.
 
 Koğuşlarda tavan yüksekliği 230 santimetreden aşağı olmayacak ve adam başına düşen hava hacmi
en az 12 m3 olarak hesap edilecek, her koğuşta yatırılacak işçi sayısı buna göre tespit edilecektir.
Koğuşun hava hacmi ile yatabilecek en çok işçi sayısını gösteren veya işveren vekilinin imzasını
taşıyan bir cetvel koğuşlara asılacak.
 
 Koğuşlardaki yatakların tabanla bağlantısı kesilecek şekilde ranzaların üzerine konulacak. Ranzaların
arası en az 80 santimetre olacak, özel eşyaların konması için, küçük etejer veya komidinler konacak,
ranza katları arasındaki yükseklik ile karyola ve somyaların genişliği 80 santimetreden az olmayacak.
 
 Koğuşlarda, duvarlara çivi akılması, elbise vb. asılması yasaktır.Koğuşlarda yatan işçi sayısı kadar,
kilitli ve uygun elbise dolapları bulundurulacak ve bunların yüksekliği 170 santimetreden aşağı
olmayacak.
 
 Koğuşlardaki yatak, yastık, yorgan, battaniye, yatak örtüsü, yastık kılıfı, pike gibi eşyalar mevsim ve
iklime göre sağlanacak ve bunlar temiz bir halde bulundurulacak ve yataklar yünden, pamuktan
veya kauçuktan yapılacak, her gün havalandırılacak ve üstleri temiz örtüyle örtülecektir.
 Koğuşlarda yatağa iş elbiseleri ile oturmak ve yatmak yasaktır.
 Koğuşların, soğuk mevsimlerde sağlığı uygun bir şekilde ısıtılması gerekir.Mangal kömürü veya kok
kömürü ile mangal veya maltız gibi vasıtalarla veya üstü açık ateşle veya havagazı sobası ile ısıtmak
yasaktır..Tutuşturucu olarak benzol veya petrol gibi parlayıcı maddeler kullanılmaz.
 
 Koğuşlar, geceleri yatma zamanına kadar, koridor ve helalar ise, sürekli olarak aydınlatılacak, koğuş
kapılarının yukarı kısımları, camlı yapılmak suretiyle koridorlardaki ışıktan yararlanılacaktır.
 Koğuşlarda havagazı ile aydınlatma yasaktır.
 
 Koğuşlarda yemek pişirmek ve yemek yasaktır.Ancak yemek yerlerine gitmesinde tıbbi sakınca
görülen hasta işçilere, doktorun göstereceği lüzuma göre odalarda yemek yeme izni verilir.
 
 Koğuşlar her gün, toz kaldırmayacak şekilde süpürülüp temizlenecek, gereken yerlerin tozları
alınacaktır.En az 6 ayda bir veya gerektiğinde antiseptik solüsyonlarla genel temizlik ve ensektisit ve
rodetisit uygulaması yapılacaktır.
 
 Hastalanan işçiler hastaneye veya başka bir odaya nakledilmek suretiyle diğer işçilerden ayrılacaktır.
 
 Binaların uygun bir yerinde, işçilerin yatarken veya kalktıklarında el, yüz ve ayaklarını yıkamaları,
traş olmaları için yeteri kadar akar sulu lavabolar ve yıkama yerleri bulundurulacaktır.
 
 İşçilerin çamaşırları ile yatakhane malzemesinin yıkanıp ütülenebileceği bir çamaşırhane ile ütü yeri
yapılacaktır.
  İşçiler kendilerine verilen koğuşu gereği gibi temiz tutmakla ve harap olmasına meydan vermemekle
yükümlüdürler.
 
 Koğuşlarda cam kırılması, iç tesisattan herhangi birinin bozulması gibi hallerde, bunların onarım ve
düzeltilmesi orada oturan işçiye aittir. Ancak esaslı tamirat, değişiklik ve düzeltmeler işverence
yapılır.
 
 Kamp amiri tarafından koğuşların temiz ve iyi bir halde bulundurulup bulundurulmadığı uygun
zamanlarda denetlenecek ve gereken tedbirler alınacaktır.Bu denetimlerin yapılması için, ilgili işçiye
haber verilmesi ve kendisinin bulunması şarttır.
 
 İşyerlerinde işçilerin, içinde çalıştıkları yerler ile depo ve ambar gibi yerlerde işçi yatırılması yasaktır.
Ancak, bekçi ve nöbetçi gibi kimseleri, görevinin gerektirdiği hallerde, işyerlerinde ayrılan özel bir
yerde yatmalarına izin verilebilir.
 
 Koğuşlarda yapılacak helalarda; kabinler insanların bulunduğu yerlere açılmayacak bir şekilde
yerleştirilecek ve gereği gibi havalandırılacak, koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacak, yeterli ve
uygun şekilde aydınlatılacaktır. Taban ve duvarlar, su geçirmez maddeden yapılacak, boyalar açık
renklerden seçilecektir.Duvar yüzeyleri, düz yapılmış olacak, kapılar iyi bir şekilde kapanacaktır.100
kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için, bir kabin (hela) ve pisuvar, 100’den sonrası
için her kişiye bir tane hesabı ile hela bulundurulacaktır.
 
 Helalarda çatıya kadar yükseltilmiş şapkalı havalandırma bacası, rezarvuar,sifon gibi kokuya karşı
alınan tedbirlerle beraber, gerektiğinde kireç kaynağı vb. kimyasal maddelerden yararlanılacaktır.
 
 Helalar, su depolarından ve su geçen yerlerden uzak bir yere yapılacaktır.
 
 Hela çukurlarının toprakla örtülmesi halinde, çukurun durumunu belirten işaret ve yazı konacaktır.
 
 Fosseptikler gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere 30 metreden daha yakın bir yerde
yapılmayacaktır.
 
 Açıktaki işyerlerinde çalıştırılan işçiler için, işyerleri çevresinde uygun yerlerde yapılacak helalar, üstü
ve etrafı kapalı barakalar şeklinde olacak, içlerinde musluklu kaplarda temizlik suyu bulundurulacak
ve çukurlarına her gün bol miktarda sönmemiş kireç tozu dökülecektir.İşçilerde bu helaları
kullanmak zorundadır.
 
 Her duş özel bir kabin içine yerleştirilecektir.Her kabin, birisi yıkanmak, diğeri soyunmak ve giyinmek
için 2 bölmeden yapılmış olacaktır.Ayrı ayrı soyunma yerleri yapılamayan hallerde, ortak soyunma
yeri yapılabilir.
 
 Duş kabinlerinin boyutları 1x120 metre, soyunma yerleri 2x140 metreden az olmayacaktır.
 
 Duş kabinlerin taban ve duvarları, kolaylıkla temizlenebilecek malzemeden yapılacak, yan duvarların
ve kapıların yüksekliği 170 santimetreden az olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca akması için
gerekli tedbirler alınacaktır.
 
 Duş kabinleri mevsime göre ısıtılacak, su sıcaklığı 25 ˚C’den aşağı olmayacaktır.
 
 İşveren, duşların kullanma zamanını, saatin., şartlarını ve işçilerin sırasını düzenleyecektir.
  Duşlar, normal temizlik bakım dışında, her 15 günde bir iyice yıkanıp temizlenecek ve dezenfekte
edilecektir.
 
 Elbise dolaplarının yüksekliği, 150 santimetreden aşağı olmayacak, üste şapka ve alta ayakkabı
konacak gözleri bulunacak ve ortasında 2 elbise asmak için, özel bir çubuğu olacaktır.
 
 Birlikte kullanılan duş yerleri, banyo ve hamamlar, işçi sayısına, her işçinin en az haftada bir banyo
yapacağı göz önüne alınarak yeter sayıda inşa edilecektir.
 
 
 Kampa malzeme ve personel giriş çıkışları güvenlik gözetimindeki nizamiye kapısından yapılacaktır.
 
 Kampa alkollü gelmek, kamp dahilinde her türlü alkollü içki içmek-bulundurmak, uyuşturucu madde
kullanmak-bulundurmak, kumar oynamak, yasadışı doküman ve her türlü kesici, delici ve ateşli silah
bulundurmak kesinlikle yasaktır.
 
 Kamp dahilinde personelin ziyaretçi kabulü mesai saatleri içerisinde olacaktır.Yatılı misafir kesinlikle
kabul edilemez.
 
 Saat 23.00’den sonra kampa giriş-çıkışta sessizliğe azami dikkat gösterilecektir.
 
 Çevre temizliğine önem verilecek, ortak kullanım mahallerin temizliği korunacak, duvarlara resim
asılmayacak, çivi, raptiye vb. çakılmayacaktır.Talepler kamp amirliğine bildirilecektir.
 
 Şantiyeden ilişiği kesilen, izne giden veya işe yeni başlayan personel, kamp amirliğine bağlı
bulunduğu firma tarafından bildirilecektir.
 
 Kamp dahilinde yüksek sesle müzik dinlemek, şarkı söylemek ve her türlü hayvan beslemek
yasaktır.
 
 Personel özel araçlarına ayrılmış olan park yerine güvenliğe kayıt yaptırarak park edecektir.Kamp
içerisine personelin özel aracıyla girmesi yasaktır.
 
 Kamp dahilinde olağanüstü bir durum veya yabancı şüpheli bir şahıs fark ettiğinizde mutlaka
güvenlik elemanlarına ve kamp amirliğine bildirilecektir.
 
 Koğuşlarda kalanların kullanımına verilen her türlü malzeme kişilere zimmetlenmiştir. Meydana
gelen her türlü hasardan kullanan kişi sorumlu olup, hasar bedeli hesabından kesilecektir.
 
 Koğuş camlarında çamaşır kurutmak yasaktır.
 
 Koğuşlardaki elektrik tesisatına müdahale etmek, koğuş dahilinde her türlü ısıtıcı cihaz kullanmak
yasaktır.
 
 Yapılacak denetimlerde,koğuş dahilinde bulundurulması sakıncalı olan maddeler tespit edildiğinde
madde veya malzemeler derhal koğuş dışına çıkarılacak ve sorumlular hakkında rapor tutulacaktır.
 Katlara ait çamaşır yıkama günlerinde çamaşırlar çamaşır torbasına konarak sabah çamaşırhane
görevlisine verilecek ve akşam da çamaşırlar alınacaktır.
 
 Duşlarda yüksek sesle şarkı söylemek, diğer personelleri rahatsız etmek yasaktır.
  Duşlarda kesinlikle çamaşır yıkanmayacak ve iş elbiseleri, çizme vb. iş kıyafetleri ile duşlara
girilmeyecektir.
 
 Duşlarda kullanım sonrası artık malzeme (sabun, şampuan,traş bıçağı vb.) kesinlikle bırakılmayacak
ve kontrollerde bulunan malzemeler atılacaktır.
 
 Tuvaletlerin havalandırma pencereleri sürekli açık olacaktır.
 
 Lavabolarda ayak yıkamak, kullanım sonrası artık malzeme (sabun, traş bıçağı, jilet vb.) bırakmak
yasaktır.
 
 Tuvaletlere kağıt,bez gibi maddeler atılmayacaktır.
 
 Meydana gelebilecek elektrik arızalarında nöbetçi güvenlik personeli tarafından yerleri bilinen
elektrik şalterlerinin kapatılması ile müdahil olunacaktır. Ayrıca kampta yatmakta olan elektrik
teknikerimizden bu konu ile ilgili yardım almakta mümkündür.
 Meydana gelebilecek mekanik tesisat arızalarında nöbetçi güvenlik personeli tarafından yerleri
bilinen vana ve kumanda panolarından arızaya müdahil olunacaktır. Ayrıca kampta yatmakta olan
mekanik tesisat formenimizden bu konu ile ilgili yardım almakta mümkündür.
 
 Meydana gelebilecek herhangi bir yangın durumunda her koğuşta her katta bulunan yangın alarm
butonlarına basılmak suretiyle yangın sireni çalıştırılacaktır.
 
 Yangın eğitimi verilmiş koğuş güvenlik,temizlik personeli mevcut bulunan 4 adet yangın dolabı ile ve
5 adet arabalı 50 kg.lık ve çok sayıda muhtelif yerlerde yangın tüpleri ile yangına müdahil
olunacaktır.
 
 Meydana gelebilecek deprem,yangın gibi durumlarda toplanma yeri koğuş bölgesi karşısındaki
otoparktır.

 
İNŞAAT SAHALARINDA KAMP TALİMATI