logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İZMİR ALTERNATİF OSGB HİZMET İÇİ DENEME SINAVIMIZ

 

1 – 4857 sayılı İş Kanunu’na göre analık halinde çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
 2. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.
 3. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
 4. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki son haftaya kadar işyerinde çalışabilir.

 

 

2 – 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hizmet süresi on beş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hangisinden az olamaz?

 

 1. 14 gün                     C)    20 gün
 2. 20 gün                     D)    30 gün

 

 

3 – İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve ………. tedbirleri yerine getirir. İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa ………. talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.” İfadesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 1. yerine getirilmesi şart / bunlar da yerine getirilerek
 2. iş müfettişlerince açıklanan / mazeretsiz bir surette
 3. yazılı olarak bildirilen / gerekçesi ile birlikte
 4. cerh edilmeyen / tutanaklar ilave etmeden

 

 

7 – İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması” aşağıdakilerden hangisinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz?

 

 1. Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin
 2. İş Güvenliği Uzmanının
 3. İş Müfettişinin
 4. İşverenin

 

 

8 – İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan “Tehlikelere ilişkin bilgi toplarken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile ……….. da değerlendirilebilir.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 1. kaza üreten sistem bilgilerinin yer aldığı SGK kayıtları.
 2. üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları.
 3. “Tehlike Değerlendirme Teknikleri”nin kullanıldığı çalışmaların sonuç raporları.
 4. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşlarından derlenmiş yıllık iş kazası kayıtları.

 

 

9 – İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 1. Yalnız canlı organizmalardan oluşacak risklerin önlenmesi için yapılan bütün çalışmaları kapsar.
 2. Çalışma ortamındaki risklerin önceden tahmini, ölçümü, kontrolü ve önlenmesi için yapılan işlemleri kapsar.
 3. Yalnız biyolojik risklerin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır.
 4. İşyerinden temizlik için yapılan çalışmalara denir.

 

 

 

 

 

 

 

15 – İşin insana uyumunu sağlama çalışmalarında temel öğe olan “Ergonomik Çalışma Yeri Düzenleme”de, aşağıdakilerden hangisi incelenmez?

 

 1. Entomoloji              C)   Antropometri
 2. Fizyoloji                   D)   Psikoloji

 

 

16 – I – Elektrik akımının / geriliminin kesilmesi

        II – İletkenlerin kısa devre edilmesi

       III – İletkenlerin topraklanması

 

Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada, yukarıdaki işlemlerden hangilerinin yapılması gerekmektedir?

 

 1. Yalnız I         C)   Yalnız II
 2. I ve II            D)   I, II, III

 

 

17 – I – Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenlerden yapılmış olmalıdır.

             II – Topraklama devresi, yüksek dirençli iletkenlerden yapılmış olmalıdır.

           III – Topraklama devresi meydana gelebilecek en büyük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir.

           IV – Topraklama devresi meydana gelebilecek en küçük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir.

 

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 

 1. I ve III                 C)   II ve III
 2. II ve IV                D)   I ve IV

 

 

18 – İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün ……….., dinamik deneyde ise ……….. olması gerekir” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 1. en az 1,5 katı / en az 1,25 katı
 2. en az 1,1 katı / en az 1,25 katı
 3. en az 1,25 katı / en az 1,5 katı
 4. en az 1,25 katı / en az 1,1 katı

 

 

22 – İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak ……….. ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinden ……….. olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren ……….. hazırlanır.” cümlelerdeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 1. teftişi / işveren de başta / işveren imzalı tutanak
 2. Bakanlığa bildirilmesi / aylık periyotlarla / acil durum uygulama dosyası
 3. takip edilmesi / yılda en az bir defa / tatbikat raporu
 4. yenilenmesi / ayda en az bir defa / acil durum tatbikatları defteri

 

 

23 – Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerlerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde ……….. ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 1. Tip onayı belgesi
 2. CE işareti
 3. Garanti belgesi
 4. TSEK belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’teki iş güvenliği uzmanının yetkilerine göre iş güvenliği uzmanı, işyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için aşağıdakilerden hangisini yapar?

 

 1. İşverene başvurur.
 2. Durumu İş Teftiş Kurumuna iletir.
 3. Durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun gündemine taşır.
 4. Sorumlu müdür ile birlikte işyeri hekimine yazılı olarak bildirimde bulunur.

 

 

5 – İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 12’nci maddesi uyarınca belirli durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

 

Buna göre aşağıdaki hangi durumda risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez?

 

 1. İşyeri Hekimi değiştiğinde.
 2. İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 3. İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 4. İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

 

 

6 – I – Çalışanlara kişisel koruyucu verilmesi

      II – Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması

     III – Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması

     IV – Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi

 

Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 

 1. I, III, II, IV                     C)    III, IV, II, I
 2. I, II, III, IV                     D)    III, IV, I, II

 

 

 

 

 

 

10 – Dirsekte eklem – kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde bahsedilen, yükümlülük süresi ne kadardır?

 

 1. 3 ay         B)   6 ay         C)   24 ay         D)   10 yıl

 

 

11 – Aşağıda verilen ifadelerden, karbon dioksit – karbon monoksit – metan gazları için sırası ile hangisi doğrudur?

 

 1. Yanmaz – Yanıcı – Patlayıcı
 2. Patlayıcı – Yanıcı – Yanmaz
 3. Yanıcı – Patlayıcı – Yanmaz
 4. Yanmaz – Patlayıcı – Yanıcı

 

 

12 – Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, işverenlerce biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirim işin başlamasından en az kaç gün önce yapılır?

 

 1. 7         B)   15         C)   30         D)   40

 

 

13 – Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, “Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?

 

 1. A           B)   D           C)   T           D)   V

 

 

14 – Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı ortam havasında bulunmasına izin verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?

 

 1. ESD Değeri                     C)   NIOHS REL Değeri
 2. TLV STEL Değeri            D)   MAK (MAC) Değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

19 – Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki makine ve tezgahlarda alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?

 

 1. Tahrik makinelerinin bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatı ve bütün tezgah ve makinelerin tehlikeli olan kısımları, uygun şekilde korunmuş olacaktır.
 2. Transmisyon tertibatı ile tezgah ve makinelere ait koruyucular ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım sırasında kaldırılacak ve işin bitiminde en geç makine çalıştırılmadan önce yerine takılacaktır.
 3. Aşırı hız artışları nedeniyle tehlikeli olabilen tahrik makinelerinde, otomatik hız sınırlayıcıları (regülatör) ile bunların bozulması halinde, otomatik olarak makineyi durduracak tertibat bulunacaktır.
 4. Makine ve tezgah koruyucuları döküm, profil demir veya tel kafesten olacak ahşap, plastik gibi dayanıksız malzemeler kullanılmayacaktır.

 

 

20 – Yangının çeşidine uygun söndürücü malzemeler kullanılması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. A Sınıfı Yangınlar : öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu
 2. B Sınıfı Yangınlar : öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü
 3. D Sınıfı Yangınlar : öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli
 4. C Sınıfı Yangınlar : öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli

 

 

21 – İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanlarının, bu Yönetmelik’te öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 

 1. Güvenli kontrol
 2. Periyodik kontrol
 3. Belirli – belirsiz kontrol
 4. Deney ve test kontrolü

 

 

 

 

 

 

 

24 – İş Kanunu’na göre işçilerin gece çalıştırılabileceği azami çalışma süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 1. 9 saat                       C)   8 saat
 2. 7,5 saat                    D)   6 saat

 

 

25 – Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı alınabilecek güvenlik önlemelerinden değildir?

 

 1. Topraklama
 2. İyonizasyon
 3. Nemlendirme
 4. Ayırıcı transformatör (güvenlik transformatörü)

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ

 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

 
İZMİR ALTERNATİF OSGB HİZMET İÇİ DENEME SINAVIMIZ