logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞAN İG UZMANLARI DİKKAT

Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesi “Özel Usulsüzlük” sayılan halleri, bu hallere uygulanması öngörülen cezaları belirlemiş bulunmaktadır.
Buna göre;
* Verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 2013 yılında 190 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
 
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlük için kesilecek cezanın toplamı 94 bin TL’yi geçemez.
 
* Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu getirilen düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, verilmediğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 2013 yılında 190 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.
Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 9 bin 400 TL’yi, bir takvim yılı içinde ise 94 bin TL’yi geçemez.
 
* Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit edilenler, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ile vergiden muaf esnaf dışında kalan kişilerin (nihai tüketicilerin) fatura gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş fişi ile yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara yukarıda öngörülen 190 TL özel usulsüzlük cezasının beşte biri olan 38 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
Ancak bu cezanın kesilebilmesi için belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması gerekmektedir.
 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu tespiti vergi inceleme yetkisi olmayanlara da yaptırabilir. Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçmektedir.
 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 2013 yılında 4 bin 300 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
 
* Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesinin son fıkrası uyarınca Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilmektedir. Bu bağlamda kendisine vergi numarası verilenler ile vergi numarası kullanmak zorunda olanlar, işlem yaparken bu numarayı kullanmakla yükümlüdür. Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğuna uymayanlara 230 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
 
* Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Ancak bu konuda uygulanacak özel usulsüzlük cezası toplamı bir takvim yılında 2013 yılı için 140 bin TL’yi geçemeyecektir.
 
* 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kanunu uyarınca işlemlerinde söz konusu numarayı kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği standartlarda yazı, manyetik ortam, disket, mikrofilm, mikro fiş gibi araçlarla ve zamanlarda yerine getirilmeyenler hakkında 940 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu bağlamda da ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edilebileceklerdir.
 
* Vergi Usul Kanunu’nun 127’nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin uyarısına rağmen durdurmayan aracın sahibi adına 700 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.
 
Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinde yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde belirlenen vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na ait bulunmaktadır.
 
Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgeler; adisyon, ambar, tesellüm fişi, döviz alım ve satım belgesi, banka dekontu, sigorta poliçesi ve sigorta komisyon gider belgesi-işlem sonuç formu, ödünç sözleşmesi ve uygunluk belgesidir.
 
 
KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞAN İG UZMANLARI DİKKAT