logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

ÖRNEK ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

 
 
1 – AMAÇ
 
 Bu prosedür ……………. faaliyet alanlarında yangın, afet, sabotaj, hırsızlık, iş kazası ve salgın
hastalık gibi sivil savunmaya yönelik, işçilerin sağlığı ile işyerinin güvenliğini tehdit eden olaylar ve acil
durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmalarının organizasyonu,
nasıl yapılacağı ile bu çalışmalarda uyulacak kuralları tarif etmektedir.
 
2 – KAPSAM
 
 Tüm .............. çalışma alanları.
 
3 – UYGULAMA
 
Acil Durumlar ve Hareket Tarzları
 
Tüm ofis, şantiye ilan panolarına acil durumlarda aranması gereken numaralar asılı halde
bulundurulacaktır.
 
Yangın:
 
Yangını önlemek için alınan tedbirler, ekipman ve yangınla mücadelede görevlendirilmiş ekiplerin
vazifeleri ve yangın anındaki hareket tarzları detaylı olarak Acil durum eylem planında belirtilir.
- Yangına karşı yangın söndürücüler mevcut olup, her şantiye ve merkez için plan üzerinde yerleri
gösterilir.
- Yangın tüpleri anlaşmalı yangın taşeronu tarafından 6 ayda bir kontrol edilir. 2 senede bir Kuru
Kimyasal Toz tüplerinin dolumları yapılır.
- Acil durum planında, toplanma alanları, acil çıkışlar, yangın söndürücü tüp-hidrant-dolap-makara
vb.yerleri-kullanılacak yangın tiplerine göre kullanımı tanımlanır.
- Yangın görüldüğünde varsa yangın ihbar butonuna basılır, itfaiye aranır, telsizle güvenlik ve acil
durum koordinatörü bilgilendirilir veya telefonla bildirim yapılır
- Yangın küçükse ve kişi kendini riske atmayacaksa müdahale eder. Büyükse yangın ekibinin
müdahale etmesi beklenilir.
- Elektrik teknisyenleri tarafından yangın yaşanan alanın elektriği kesilir.
- Yakında yangının sıçramasına neden olabilecek malzemeler varsa alandan uzaklaştırılır
- Yangın ve boşaltma tatbikatları 6 ayda bir yapılır.
- Yangın ekiplerinin tatbikatlar , eğitimler ile mevcut bilgileri pekiştirilir.
 
Tehlikeli maddelerden doğacak problemler:
 
- Üretim alanında, Ambar bölgesi, Makine Parkı ile üretim sahasında birtakım tehlikeli kimyasal
içeriğinde çevreye veya insana zarar verebilecek, hava veya su ile tepkimeye girdiğinde zarar
verebilecek maddeler veya tehlikeli maddeler (Patlayıcı-Yanıcı vb.) bulunabilir. Bu tip malzemeler
öncelikli olarak gerek üretim stok alanlarında gerekse saha içerisinde hareket görmeye başladığı
andan itibaren ambar sorumluları tarafından kayıt ve kontrol altına alınır ve ilgili kişiler bu tip
malzemeler için uyarılır.
- Bu tip ürünlere ait uluslararsı sembol ve tanımlar çalışanların görebileceği ve bu maddelerin
bulunduğu alanlara asılarak tüm çalışanlar bilgilendirilmelidir.
- Kullanıldığı veya depolandığı yerlerde gereken çevre koşulları sağlanmalıdır.
- Yanıcı ve parlayıcı maddeler aşırı sıcak ve kapalı ortamlarda bulundurulmamalıdır. Ortam
sürekli havalandırlımalı ve ısısı kontrol edilmelidir. 
 
- Bu maddelerden doğacak herhangi bir acil durumda yapılması gereken hususlar malzemelerin
güvenlik bilgi formlarında yer alan hususlara uygun olarak yapılmalıdır. Söndürme sistem veya
ekipmanları malzemelerin cinslerine uygun olmalıdır.
- Tehlikeli gaz vb. sıvı malzeme taşıyan boru hatlarında yaklaşma mesafeleri uyarıcı levhalar tüm
çalışanların göreceği yerlere ve duyuru panolarına asılmalıdır.
- Doğalgaz hatları açıktan giden yerler ile, yeraltından giden noktalarda gereken güzergah
hakkında kazı, araç parkı vb. gibi hususlar için uyarı levhaları asılmalıdır. Buralarda yapılması gereken
kazı veya faaliyetler olur ise bu konuda Altyapı Biriminin bilgisi ve onayı olmalıdır. Yapılacak çalışma
faaliyeti esnasında da görevlendirilen bir yetkili çalışmaya refakat etmelidir.
- Doğalgaz hattı vb. hatlar yer üstünden gidiyor ise uyarılar ile bu hatların gecede farkedilmesi
sağlanır.
 
Kamp Alanında Oluşabilecek kavga vb :
 
Kamp bölgesinde oluşabilecek herhangi bir kavga olayında güvenlik amiri tarafından gerekli
müdahale yapılarak şantiye yönetimine de bilgi verilir. Şantiye yönetimi gerekli gördüğü taktirde
durumu en yakın polis veya jandarma birimine bildirilir.
 
Deprem :
 
Deprem anında mümkün olduğunca personelin paniğe kapılmaması için gerekli önlemler alınır.
 Elektrik hattı şalter veya panodan kapatılır.Mutfak gazı , doğalgaz vanası ,şofben gibi aletler
kontrol edilerek emniyet altına alınır.
Bina ve ofis , koğuş vb. mekanlarda gece veya gündüz acil çıkış hareket yönlerini gösteren
fosforlu oklar ile işaretler olacaktır. Elektrik sistemi şebekeden ve jeneratör otomatiğinden otomatik
olarak kesilecek şekilde kurulacaktır. Yüksekte çalışanlar mutlaka emniyet kemeri takacaktır.
Deprem bittiğinde tüm personel toplanma alanlarında toplanır. Personel sayısı ve sağlık durumu
kontrol edilir.
 
 Su Baskını, kar yağışı :
 
Su baskını olabilecek alanlarda drenaj sistemi oluşturulur.
Herhangi bir su baskınında sahaya girmeden önce tüm elektrik enerjisi kesilecektir. Elektrik ekibi bu
işten sorumludur. Mekanik ekibi derhal pompaları ve hortumları faaliyete geçirerek inşaat alanında
biriken suyu boşaltacaktır. Sel baskınının gece olması durumunda aydınlatma yapılacak , çalışan
personel yağmurluk ve çizme giyeceklerdir.
Kritik hava koşulları yaklaştığı dönemlerde alınacak tedbirler kriz masası tarafından gözden
geçirilerek çalışanlara duyurulacaktır.
Kar ve benzeri aşırı soğuk ve don olabilecek günlerde öncesinden ısıtma, iaşe, su , yol ulaşımı ile
ilgili tedbirler alınacak ve eksiklikler giderilecektir.
Yol açma ve diğer işlemler için iş makinası ve araçlar tanımlı olacaktır.
Don öncesi tüm ofis çıkışlarında ve saha içi yollarda gereken tuzlama işlemi geceden yapılacaktır.
 
Acil durum yaşandıktan sonra tespit ve raporlama ;
 
Tüm olay kaza vb. durumlarda kaza öncesi ve sonrası raporlama faaliyeti yapılır.Bu raporda
gereken ve alınan tedbirler, eksiklikler, oluşan hasar ve geriye dönüş durumları rapor edilmelidir.
 
 
 

 
ÖRNEK ACİL DURUM PROSEDÜRÜ