logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Devlet Tarafından Desteklenecek

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20 Haziran 2012’de kabul edilerek 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise; 50’den az çalışanı olan ve tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli çalıştırmak zorunluluğu başlıyor.
Yine 1 Ocak 2014 ten itibaren kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için destek sağlanacaktır.
Destekten Yararlanacak İşyerlerinin Tespit Edilmesi
 
SGK tarafından sağlanacak destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, SGK tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacaktır.
Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanacak, çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde ise şu şartlar aranacaktır.
a- Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan sigortalı (4/a) sayısının toplamı esas alınır.
b- İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
c- İşyerinde raporlu, izinli veya başka nedenlerle ay içinde çalışmayan ve ücret ödenmeyen personeller de toplam çalışan sayısına dahil edilecektir.
ç- Her bir ay SGK ya verilen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
d- Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
e- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
 
İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır. Yani İSG Uzmanı veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile sözleşme imzalanmış olması gerekmektedir.
 
İSG Hizmet Bedellerinin Tespiti
 
Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.
 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.
 
Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, yukarıda belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.
 
Başvuru ve Desteğin Ödenmesi
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin tespit etmek için SGK’ ya İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar.
 
SGK, kapsama giren işverenlere sağlanan İSG hizmet bedelini; üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder.
 
Süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilecektir.
 
Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için Çalışma Bakanlığına başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda SGK tarafından belirlenir.
 
Kapsama giren işverenler destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.
 
Desteğin İptal Edilmesi
Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.
 
Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Devlet Tarafından Desteklenecek