logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Şantiye kuruluşunda İş başlamadan once yapılması gerekenler


 
1. Sosyal sigortaların ilgili bölge veya şube müdürlüğünden işyeri numarası alınmalıdır.
2. SSK’dan alınan imza sirküleri şantiye yönetimince doldurulup imzalanmalıdır.
3. İlgili vergi dairesinden hesap numarası alınmalı ve kasa defteri noterde
onaylatılmalıdır.
4. İşyerinin bölge çalışma müdürlüğünden dosya numarası alınmalı, yapı iş defteri
temin edilerek çalışma müdürlüğüne tasdik ettirilmelidir.
5. İmar müdürlüğü veya belediyeye “TUS” için müracat edilmelidir.
6. Şantiyeye elektrik, su, telefon ve internet bağlantı temini için ilgili kurumlara
müracat edilmelidir.
7. İş kazalarında gidilecek sigorta hastanesi, acil durumlarda gidilecek en yakın
poliklinik ve eczane tespit edilmeli, şantiye sağlık işleri sorumlusu ve şoförlere
gidecekleri adres ve başvuracakları kişilerle ilgili bilgi verilmelidir.
8. Gerekli sigorta işlemleri yapılmalıdır.
 
Şantiye mobilizasyon plan - projesi ön hazırlığı :
 
9. Sahanın rölevesi alınarak çalışma sahası ve mobilizasyonun yapılacağı şantiye
sınırları tespit ve dökümante edilmelidir.
10. İnşaat sahasından geçen ve taşınması gereken alt yapı hatlarının varlığı
araştırılmalı, mobilizasyon işlemleri ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata
geçerek deplasman işlemleri için girişimler yapılmalıdır.
11. Şantiye yakınından geçen enerji hattı varsa, elektrikle çalışacak makinalar da
dikkate alınarak o hattan yararlanılıp, yararlanılamayacağı öğrenilmelidir.
12. Kurulacak ambarların gerekli malzemeye göre kapasite ve büyüklükleri tespit
edilmelidir.
13. Şantiye tesislerinde yapılacak imalatların yaklaşık ortalama günlük ve toplam
miktarları tespit edilmelidir.
14. Araçlara park, tamirhane, yedek parça deposu için ayrılacak yerlerin ve şantiye içi
yolların ölçülerinin tayini için şantiyede kullanılacak iş makinalarının çeşidi ve
sayıları tesbit edilmelidir.
15. Yapılacak işin büyüklüğü göz önünde tutularak, ortalama ve en fazla kaç işçi ve
teknik elamanın şantiyede çalışacağı, bunlardan ne kadarının şantiyede kalacağı
tespit edilmeli ve bulunan sayılara göre işçilerin dinlenme, yemek yeme, soyunup
giyinme, yatma, tuvalet yerleri, sayıları ve ölçüleri; evli personel için yapılacak
lojmanların yerleri ve sayıları belirlenmelidir.
16. Şantiye kuruluşunda, asgari ihtiyaçların minumum yatırım ve işletme maliyeti ile
karşılanması prensibi esas olmalı, kurulacak tesis seçiminde bina, baraka,
konteyner kullanılması gibi seçeneklerden en uygun olanı seçilmelidir.
17. Şantiyenin büyük yerleşim merkezlerinden uzak olması halinde, şantiyede
bulunacak personel ve işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak kantin ve
benzeri binaların sayı ve büyüklükleri tesbit edilmelidir.
18. Şantiye içi ulaşım güzergahları ile dahili su ve elektrik dağıtım plan ve güzergahları
belirlenmelidir.
19. Haberleşme ihtiyaçları tespit edilerek, telefon hat sayısı, internet hat kapasitesi,
telsiz ihtiyacı vb. belirlenmelidir.
20. Şantiye için gerekli olacak; bilgisayar, yazılımlar, printer, fotokopi ve faks makinesi
gibi ofis donanım ve ekipmanları tespit edilmelidir.
21. Jeneratör gerekiyorsa bunların sayı ve kapasiteleri tesbit edilmelidir.
22. Günlük kullanılacak ortalama su miktarı hesaplanmalı ve bu suyun nereden, ne
şekilde temin edileceği ve şantiyede nasıl saklanacağı belirlenmelidir.
23. Sahaya giriş çıkış noktaları tespit edilmelidir.
24. Çevre çitinin tipi ve güzergahı tespit edilmelidir.
25. Kanalizasyon ve foseptik yerleri belirlenmeli, tesisatlar ihtiyaca yeter kapasitede
olmalıdır.
26. Beton santralı ve kule vinc gibi sabit tesislerin yerleri tespit edilmelidir. 27. Beton tesisi dökülecek betonun yoğun olduğu merkeze yakın olacak şekilde
kurulmalıdır.
28. Beton tesis alanına açık drenaj yapılmalı, bu alanda büz kullanılmamalıdır. Atık
suyun içindeki çimento büzün tıkanmasını kolaylaştıracaktır.
29. Beton mikserlerinin beton santralı yanında birikmesini önlemek için park yeri tespit
edilmelidir.
30. Çöp ve atık malzeme toplama noktaları belirlenmelidir.
31. Kantar gerekiyorsa şantiye girişine yakın bir yere kantar binası yapılmalıdır.
32. Kablo ve hat çekimleri şantiyenin kalıcı bir tesis olduğu düşünülerek düzgün bir
şekilde yapılmalıdır. Elektrik şebekesinde kablo ek sayısının en az sayıda tutulması
zamanla ortaya çıkacak arızaları büyük ölçüde önleyecektir.
33. Elektrik direğinde elektrik panosu varsa paratoner tesisatı döşenmesi faydalı
olacaktır.
34. Hakim rüzgar yönü öğrenilmelidir.
35. Şantiye tesislerinin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma ve yeşillendirme yapılmalıdır.
36. Şantiye sahası yağmur sularının birikmesine engel olacak şekilde, örneğin %1-1.25
eğimli olmalı, şantiye çevresi ve ünitelerin etrafında gerekirse drenaj yapılmalıdır.
37. Mobilizasyon projesinde, üstünde ileride bir yapılaşma olmayacak şekilde şantiye
tesisleri, ulaşım yolları, açık ve kapalı stok sahaları yerleştirilmelidir.
 
Şantiye Güvenliği
 
38. Şantiyenin çevre güvenliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır.
39. Şantiyenin görünür yerlerine, iş emniyeti ve şantiye güvenliğine ilişkin uyarı
levhaları konmalıdır.
40. Şantiyenin girişine işin adı, işvereni, ada pafta no, yapımcı firma veya firmaların
isimleri, teknik sorumluların isim ve ünvanları, işin keşif bedeli gibi bilgilerin yazılı
olduğu bir pano konmalıdır.
 
 
DEPO YERLERİNİN TESPİTİ
 
Kum Deposu
 
41. Harç yapılan yerlere yakın olmalı ve etrafında araçların manevrası için yeterli
mesafe bulunmalıdır.
 
Çakıl Deposu
 
42. Beton hazırlanan tesise yakın olmalı, araçlar kolayca döküp uzaklaşabilmelidir.
 
Kazıdan Çıkan Toprak
 
43. Kazılardan çıkan toprak şantiye içinde dolgu olarak kullanılacaksa, bu durum proje
safhasında tesbit edilerek ara stok sahaları belirlenmelidir.
 
Çimento Depoları
 
44. Beton hazırlanan tesise yakın olmalıdır.
45. Çimento, beton veya taş zemin üzerine konursa rutubetin etkisiyle
bozulabileceğinden, çimento depolarının döşemeleri adi ahşap döşeme ile
kaplanmalıdır.
 
Betonarme demirleri stoklama ve hazırlama yeri
 
46. Stok sahası ve demir hazırlama sahası yükleme ve indirme için kolay ulaşılabilir,
vinçlerin etki alanı içinde olmalıdır. 47. Betonarme demirleri kullanılmadan uzun süre bekletilecekse, yağışlarla aşırı
derecede paslanmamaları, yağışlı havaların demir kesme bükme işlemlerini
etkilememesi için demir kesme ve bükme makineleri bir sundurma altında olmalıdır.
 
Doğrama Atölyeleri
 
48. Hazır alınan doğramalar bina içinde bir yere konabilirler. Fakat şantiyede imal
edilecek doğramalar için kereste deposu yakınında bir doğrama atölyesi
planlanmalıdır.
 
Demircilik işleri
 
49. Sıcak demircilik işlerinin yapılacağı yerler kereste ve benzeri gereç depolarından
uzakta düşünülmelidir.
50. Soğuk demircilik işleri için ayrılan yerler, diğer gereç depoları ve işyerine uygun
uzaklıkta tanzim edilmelidir.
 
Makina ve araç parkları, bakım tamir atölyeleri
 
51. Araç parklarının yeri şantiye girişinde, yola yakın olmalıdır.
52. Bakım ve tamir atölyesinin yakınında 40-50 m2 lik bir alana koltuk ambarı
kurulmalıdır.
 
Yollar
 
53. Şantiye içi yolların genişliği ve yüzey kaplaması, kullanılacak motorlu taşıtların
özelliğine ve trafik yoğunluğuna göre belirlenmelidir.
54. Şantiye içi yollar, çalışma yerleri ve depo yerlerine göre tanzim edilmelidir. Yolların
 planlanmasında taşıt yolları ile yaya yollarının sık kesişmemesine dikkat edilmelidir.
 
Mobilizasyonun projelendirilmesi :
 
55. Mobilizasyon projesi alt yapı tesislerini de (su, telefon, elektrik, kanalizasyon,
drenaj, yol) içerir bir şekilde, sonradan yapılacak kazı ya da ekipman hareketi
sırasında oluşabilecek kazaları da asgariye indirmek amacıyla herkesin görebileceği
bir veya birkaç yere asılmalıdır.
56. Mobilizasyon iş programı hazırlanmalıdır.
57. Kurulması planlanan tesislerin inşaat + elektrik + mekanik imalat detayları ve
planları hazırlanmalıdır.
 
 

 
Şantiye kuruluşunda İş başlamadan once yapılması gerekenler