logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

Serap YÜCE

İZMİR Alternatif OSGB İG Uzmanı Serap YÜCE verdiği eğitimde : KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl kapalı alanlarda çalışmalarda birçok kişi ölmekte ya da yaralanmaktadır.Sadece kapalı alanlarda çalışanların kendisi değil, aynı zamanda uygun eğitime ve ekipmana sahip olmadan da bu kişileri kurtarmaya çalışanlarda ölmektedir. Kapalı alanlarda tehlikeleri sıralamak istersek; Oksijen yetersizliği, elektrik, mekanik tehlikeler, tehlikeli zararlı seviyede gaz-toz-buhar-duman, patlama yaratacak oranlarda oksijen bulunan ortamlardır.Bu tehlikeli alanlarda alınması gereken önlemler ise şunlardır. Kapalı alanlarda sürekliliği olan işlerin yapılmasından kaçınılmalı, asla yalnız çalışılmamalı mutlaka GÖZETİCİ bulunmalıdır. Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde , zararlı, zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde birikebileceği göz önüne alınarak gerekli ölçümler yapılmak suretiyle zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır.Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır.Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz free işlemi yapılmış olmalıdır.Tank, kazan, kuyu,dehliz,boru vb alanlarda girişlerden önce giriş ve çıkışlar kontrol altına alınarak beklenmedik malzeme veya diğer maddelerin akışı önlenmelidir.Çalışanlar ile uygun haberleşme sistemi kurulmalıdır.Bu gibi yerlerde tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılmalı, bunlara uygun KKD verilmelidir.Kapalı alanlarda mümkün olduğunca elektrikli el aletleri kullnımından saıkınılmalı. Bu alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu içinde olmalı ve küçük gerilime bağlanmalıdır. Parlayıcı,patlayıcı gaz-toz konsantrasyonlarının oluşumunu önlemek için dışarıdan hava beslemesi ya da ıslak çalışma uygulaması gibi tedbirler ilave tedbirler alınmalıdır. Tank vb. kapalı alanlarda oksi-asetilen veya LPG kaynak işleri yapılmasından kaçınılmalıdır. Tank vb. kapalı alanlarda elektrik kaynak işlerinde doğru akım ve boşta çalışma sınırlayıcı tertibat kullanılmalıdır.Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel korunma donaımları verilmelidir.Kuyu ve lağm çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu donanım verilmelidir.Gerekli durumlarda bu gibi çalışma yerlerine temiz hava sağlanmalıdır.Ortamda oksijenin olmama ihtimali yüksek olduğu için temiz hava beslemeli maskeler kullanılmalıdır.Bu maskelere temiz hava sağlanma işlemi dalgıçlarda olduğu gibi tüple veya temiz hava pompasından(hava geçiş ayarı bulunan)sağlanmalıdır.Yeraltı işlerinde,delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır.Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmalıdır.Çalışanlar;pis su, gaz ve dumanların bulunduğu depolara ancak deponun iyice havalandırılıp temizlendiğine emin olunduktan sonra sokulmalı ve çalıştığı süre boyunca depo havası denetim altında bulundurulmalıdır.Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde, işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygub kişisel korunma donanımı verilerek ve iş süresince tank veya depo ağzında bir gözlemci bulundurulmalıdır.Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı olduğunda,bağlantı borularının vanaları güvenli bir şekilde kapatılmalı veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları,kör tapa veya kapaklarla kapatılmalıdır.Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce bunlar iyice havalandırılmalı ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiçbir şekilde oksijen verilmemelidir.Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır.Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde, elektrik kabloları,gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılmalıve duruma göre gereken önlemler alınmalıdır.Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, çalışanlar derhal oradan uzaklaştırılmalı, gaz çıkışı önlenmeli ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanılmamalıdır.Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı tporağı ıslatılmalıdır.Kaya kazılmasını gerektiren yeraltı işlerinde,sulu delici makineler kullanılmalı veya tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli diğer önlemler alınmalıdır.Elektrikle aydınlatılmış yeraltı işyerlerinde, akımın kesilmesi halinde işçilerin tahliye edilmelerini sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya fenerleri yada benzeri uygun aydınlatma araçları bulundurulmalıdır.Şimdi Parlayıcı, patlayıcı,tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanmadan önce alınması gereken önlemlerden bahsedelim;İş kısmen veya tamamen durdurulmalı, o mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle bunların bileşimlerine giren diğer maddeler,tehlikeli bölgenin dışına çıkarılmalı, onarılacak kısım, bütün parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve bulaşıklarından tamamen temizlenmeli, inşaat, bakım ve onarım, teknik , yetkili ve sorumlu bir elemannın devamlı nezareti ile sağlanmalı, parlayıcı , patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin ortam havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içi,nde ölçülerek bu miktarların, kimyasal maddelerin ortam havasında bulunmasına izin verilen ve orada çalışanların sağlığını bozmayacak olana en çok miktardan(MAK DEĞER)fazla olup olmadığı ölçülerek tespit edilmeli ve havalandırma tesisatı yeterlilik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilmelidir.Parlama ve patlama tehlikesi oluşturabilen organik tozun meydana geldiği, taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde, elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez-etanj tipten olmalı veya devamlı olarak temiz hava beslenen yalıtılmış hücrelerde bulundurulmalıdır.Sonuç olarak her iş yerinde düzenli aralıklarla RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALI ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 
Serap YÜCE

Haberin Fotoğrafları