logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

SIK KULLANILAN KİMYASALLARIN MSDS LERİ

TRİKLORETİLEN

Genel Tanımı

Moleküler Formülü C2HCl3
Moleküler Ağırlığı_ g/mol 131,39
Görünüş Şeffaf sıvı
Cas no   79-01-6   
Özellikler
% bileşen- Max 98-100
Yoğunluk -g/ml 1,47
Erime Noktası - °C ~ - 73
Kaynama Noktası - °C ~ 87
Sudaki Çözünürlük yok
Buhar Yoğunluğu ~ 4,5
Buhar Basıncı mm Hg 20 °C ~ 61
Emniyet Verileri Sağlık: 3
Yangın: 1
Reaktivite: 0

 

Diğer: 3 -(Çevre ve doğal yaşama etkisi)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU


TRICHLOROETHYLENE INDUSTRIAL, SPECIAL STABILIZED


10-DEĞİŞMEZLİK VE REAKTİVİTE

Kaçınılması Gereken Durumlar

Açık alevlerden, kaynak makinelerinden, veya diğer ısı ayrıştırmasına neden olan yüksek ısı kaynaklarından kaçınınız.

Kaçınılması Gereken Maddeler
Solventin küçük miktarlardaki 1,1,1 – trikloretan ile kirletilmesi stabilize edicileri etkileyebilir ve solventin ömrünü kısaltır.
Kostik sodyum. Kostik potasyum. Kuvvetli bazlar. Alüminyum. Çinko tozu.

Tehlikeli Ayrıştırma Ürünleri
Isı ayrıştırıcı ürünler hidrojen klorid ve az miktarlarda chlorine ve phosgene içerebilir. Sistemdeki metallere ve hidroklorik aside reaksiyon olarak oluşan metal kloridler tarafından tepkime olduğu zaman solvent ayrışması gerçekleşir. Alüminyumun ve aşırı suyun varlığı halinde ayrışma, büyük miktarlarda ısının ve hidrojen kloridin oluşması ile daha hızlı ilerler.


11-TOKSİNOLOJİK BİLGİ

Şiddetli Zehirlenme

-Sindirim :
Bir dozluk ağızdan zehirlenme oldukça düşük olarak kabul edilir.
Fareler için ağızdan LD50 >4920 mg/kg’dır.
Yutulan küçük miktarlar çoğu zaman yaralanmaya sebep olmaz ancak, büyük miktarlar yutma ciddi yaralanmalara, hatta ölüme sebep olabilir. Sıvının akciğere kaçması durumunda akciğerler tarafından çok çabuk bir şekilde emilebilir ve vücudun diğer organlarına, fonksiyonlarına zarar verir.

-Deri ile Temas : Bir kerelik temas büyük olasılıkla deri tarafından emilerek zarar vermeyecektir. Tavşanlardaki derinin emmesi için LD50 oranı >10000 mg/kg’dır.

-Nefes Alma : Fareler için 4 saatlik LC50, 12500 ppm’dir.
Kapalı ve yetersiz havalandırılmış mekanlarda, buhar kolaylıkla ilerleyebilir ve mevcut oksijen durumuna göre bayılmaya ve ölüme sebep olabilir.

Tahriş

-Deri :
Uzun süreli veya tekrar eden temaslar, deride tahrişe yol açabilir. Tekrar eden temaslar ciltte kurumalara ve soyulmalara neden olur. Trikloretilen deri yoluyla vücut tarafından emilebilir ve parmaklar sıvının içine batırılırsa parmaklarda uyuşma yapabilir.

-Gözler : Acıya sebebiyet verebilir. Geçici, küçük çapta göz tahrişlerine yol açabilir. Kornea yaralanmasına sebep olmaz. Trikloretilenin buharı gözleri tahriş edebilir.

-Nefes Alma : Aşırı temas üst solunum yolunu (burun ve boğaz) tahriş edebilir. Aşırı temas epinefrin’e karşı hassaslığı arttırabilir ve kalp kaslarını tahriş ederek düzensiz kalp atışlarına sebep olabilir. Ciltte geçici kırmızılaşma olarak kendini gösteren alkole karşı dayanıksızlığa sebep olur. 200-400 ppm arası miktar, küçük çapta anestetik veya tahriş edici etkiler doğurabilir. 1000-2000 ppm arası dozlar çabuk bir şekilde baş dönmesine veya sorhoşluğa sebep olabilir. Uzun süreli yüksek doza maruz kalma, bilinç kaybına ve ölüme sebep olabilir.


Gelişim / Üreme ile İlgili Etkiler
Doğum sakatlıkları görülmez. Annede herhangi bir zarar doğurmayan temaslar, bebeğe (anne karnındaki cenine) de zarar getirmez. Hayvanlarda herhangi bir doğum sakatlığı yarattığı görülmemiştir; cenine zarar veren durumlar, sadece annenin zehirlenmesine sebep olan dozajlarda ortaya çıkmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, üremeye zararlı bir bulguya rastlanmamıştır.

Değişinim (Mutasyon)
Trikloretilen (katkı maddeleri olmadan), yapılan çoğu testlerde mutasyona yol açıcı potansiyele sahip değildir.

Kanserojenlik
Yüksek doz trikloretilen verilen farelerde tümörlerin oluştuğu görülmüştür. Fakat bu araştırmayı yetersiz kılan faktör şu olmuştur : yüksek doz verilen erkek sıçanların çok azında tümöre rastlanmıştır. Tümör oluşumu için nonnongenotoxic bilgiler ışığında şöyle denebilir: Trikloretilenin zehirli olmayan dozu insanlar için zararlı değildir ya da çok az zararlıdır. Şimdiye kadar perkloretilen teması ve kanser arasında kesin bir bağ bulunamamıştır. Tavsiye edilen prosedürlere uyulduğu ve uygun bir şekilde saklanıp kullanıldığı taktirde trikloretilen belirgin bir kanserojen risk taşımamaktadır. EC’ye göre bu madde 3. derece kanserojen olarak kategorize edilmiştir.

Diğer Bilgiler
Temastan önce ya da sonra alkol tüketimi yan etkileri çoğaltabilir. Yüksek miktarda ve tekrarlanan temas, laboratuar hayvanlarında karaciğerde ve böbrekler üzerinde etkiler doğurmuştur. Laboratuar hayvanlarında yapılan testlerde, 2500 ppm veya daha üzerinde bir dozda tekrarlanan temasa maruz bırakıldığında, trikloretilen ses duyma kaybına sebep olduğu görülmüştür. Fakat bunun insanlar üzerindeki etkisi hala bilinmemektedir.


12-EKOLOJİK BİLGİ

Devingenlik ve Biyo-birikim Potansiyeli

Biyokonsantrasyon potansiyeli düşüktür (BCF 100’den az veya Log Pow 3’ten düşük). Ölçülen Log octanol / su oranı katsayısı (Log Pow) 2.42’dir. Sudan havaya uçuculuk mümkündür.

Degradasyon
Oksijen laboratuvarı şartları altında biyo-degradasyon, saptanabilir sınırların altındadır. Biyodegradasyon oranı toprakta veya suda yeni şartlar altında artabilir. Degradasyon atmosferik çevrede oluşur. Atmosferik ortamda maddenin 5-7 günlük troposferik yarı-yaşamı olması tahmin edilir.

Su Ortamında(sucul) Zehirlenme
Bu madde suda yaşayan organizmalar için zehirlidir. (En hassas canlı türlerinde LC50/EC50/IC50 10 ila mg/L).
Pimephales promelas için LC50, 41-67 mg/L’dir.
Su piresi Daphnia manga için LC50, 36 mg/L’dir.

 

13-ELDEN ÇIKARMA KURALLARI
Elden çıkarmalar ve atıklar bütün bölgesel ve ulusal kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kanalizasyona, yere, sulu ortama atmayınız. Tercih edilen yöntemler, lisanslı bir geri alıcıya veya izinli bir çöp imha merkezine vermektir.


14-TAŞIMA – NAKLİYE KURALLARI

Karayolu – Demiryolu – Mavna
Uygun Nakliye İsmi : 1710 TRICHLOROETHYLENE
Kamyon – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Tren – RID yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Doldurma %Paketlenmiş : 92
Doldurma % Dökme : 92
Doldurma % Kg/L (Gaz) :
Kemler Kodu : 60
UN No : 1710
Tremcard No. CEFIC : T - 723
Tremcard No. Diğer :
Mavna – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Gemi Tipi : C CATG:

Denizyolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Deniz – IMO / IMDG Sınıf : 6.1 Un No :1710 Etiket :6.1
Paketleme Grubu : III EMS :6.1 – 02 MFAG :340
Konteynır Tipi : 2 Deniz Kirletme :H (E / H)
Test Basıncı (bar) : 1.5 Doldurma% Paketlenmiş :92
Doldurma% Dökme :92
Doldurma Kg/L (Gaz) :

Havayolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Hava – ICAO / IATA Sınıfı : 6.1 Un No:1710 Etiket :TOX
Alt Sınıf
Paketleme Grubu : III Paket Yolcu:605
Paket Kargo:612

Not: : Posta yolu ile numune gönderimi yasaktır.


15-YÖNETMELİK BİLGİSİ

EC Sınıflandırma ve Kullanıcı Etiket Bilgisi
67/548/EEC (Tehlikeli Maddeler Kararnamesi) (“EC Etiket” Kararname Kurulu’nun Ek 1’ine göre sınıflandırma

Tehlike Sembolü : Xn – Zararlı

Risk Durumları : Geri dönüşü olmayan etkilerin muhtemel riski (R40) Suda yaşayan organizmalara zehirli etki, su çevresinde uzun vadeli ters etkiler yaratabilir. (R52 / 53)

Güvenlik Önlemleri : Çocukların erişebileceği yerlerden sakının. (S2) Buharını koklamayın. (S23)
Uygun Koruyucu giysi ve eldivenler kullanın.(S36/37)
Çevreye yayılmasını önleyin. Kullanma/ güvenlik bilgi klavuzlarına danışın (S61)

Kimyasal İsim : Trikloretilen (EC etiket, EC No 201 – 167 – 4 )
EC No 201 – 167 – 4
Ec Index No : 602 – 027 – 009

13-ELDEN ÇIKARMA KURALLARI
Elden çıkarmalar ve atıklar bütün bölgesel ve ulusal kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kanalizasyona, yere, sulu ortama atmayınız. Tercih edilen yöntemler, lisanslı bir geri alıcıya veya izinli bir çöp imha merkezine vermektir.


14-TAŞIMA – NAKLİYE KURALLARI

Karayolu – Demiryolu – Mavna
Uygun Nakliye İsmi : 1710 TRICHLOROETHYLENE
Kamyon – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Tren – RID yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Doldurma %Paketlenmiş : 92
Doldurma % Dökme : 92
Doldurma % Kg/L (Gaz) :
Kemler Kodu : 60
UN No : 1710
Tremcard No. CEFIC : T - 723
Tremcard No. Diğer :
Mavna – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Gemi Tipi : C CATG:

Denizyolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Deniz – IMO / IMDG Sınıf : 6.1 Un No :1710 Etiket :6.1
Paketleme Grubu : III EMS :6.1 – 02 MFAG :340
Konteynır Tipi : 2 Deniz Kirletme :H (E / H)
Test Basıncı (bar) : 1.5 Doldurma% Paketlenmiş :92
Doldurma% Dökme :92
Doldurma Kg/L (Gaz) :

Havayolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Hava – ICAO / IATA Sınıfı : 6.1 Un No:1710 Etiket :TOX
Alt Sınıf
Paketleme Grubu : III Paket Yolcu:605
Paket Kargo:612

Not: : Posta yolu ile numune gönderimi yasaktır.


15-YÖNETMELİK BİLGİSİ

EC Sınıflandırma ve Kullanıcı Etiket Bilgisi
67/548/EEC (Tehlikeli Maddeler Kararnamesi) (“EC Etiket” Kararname Kurulu’nun Ek 1’ine göre sınıflandırma

Tehlike Sembolü : Xn – Zararlı

Risk Durumları : Geri dönüşü olmayan etkilerin muhtemel riski (R40) Suda yaşayan organizmalara zehirli etki, su çevresinde uzun vadeli ters etkiler yaratabilir. (R52 / 53)

Güvenlik Önlemleri : Çocukların erişebileceği yerlerden sakının. (S2) Buharını koklamayın. (S23)
Uygun Koruyucu giysi ve eldivenler kullanın.(S36/37)
Çevreye yayılmasını önleyin. Kullanma/ güvenlik bilgi klavuzlarına danışın (S61)

Kimyasal İsim : Trikloretilen (EC etiket, EC No 201 – 167 – 4 )
EC No 201 – 167 – 4
Ec Index No : 602 – 027 – 009

13-ELDEN ÇIKARMA KURALLARI
Elden çıkarmalar ve atıklar bütün bölgesel ve ulusal kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kanalizasyona, yere, sulu ortama atmayınız. Tercih edilen yöntemler, lisanslı bir geri alıcıya veya izinli bir çöp imha merkezine vermektir.


14-TAŞIMA – NAKLİYE KURALLARI

Karayolu – Demiryolu – Mavna
Uygun Nakliye İsmi : 1710 TRICHLOROETHYLENE
Kamyon – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Tren – RID yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Doldurma %Paketlenmiş : 92
Doldurma % Dökme : 92
Doldurma % Kg/L (Gaz) :
Kemler Kodu : 60
UN No : 1710
Tremcard No. CEFIC : T - 723
Tremcard No. Diğer :
Mavna – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Gemi Tipi : C CATG:

Denizyolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Deniz – IMO / IMDG Sınıf : 6.1 Un No :1710 Etiket :6.1
Paketleme Grubu : III EMS :6.1 – 02 MFAG :340
Konteynır Tipi : 2 Deniz Kirletme :H (E / H)
Test Basıncı (bar) : 1.5 Doldurma% Paketlenmiş :92
Doldurma% Dökme :92
Doldurma Kg/L (Gaz) :

Havayolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Hava – ICAO / IATA Sınıfı : 6.1 Un No:1710 Etiket :TOX
Alt Sınıf
Paketleme Grubu : III Paket Yolcu:605
Paket Kargo:612

Not: : Posta yolu ile numune gönderimi yasaktır.


15-YÖNETMELİK BİLGİSİ

EC Sınıflandırma ve Kullanıcı Etiket Bilgisi
67/548/EEC (Tehlikeli Maddeler Kararnamesi) (“EC Etiket” Kararname Kurulu’nun Ek 1’ine göre sınıflandırma

Tehlike Sembolü : Xn – Zararlı

Risk Durumları : Geri dönüşü olmayan etkilerin muhtemel riski (R40) Suda yaşayan organizmalara zehirli etki, su çevresinde uzun vadeli ters etkiler yaratabilir. (R52 / 53)

Güvenlik Önlemleri : Çocukların erişebileceği yerlerden sakının. (S2) Buharını koklamayın. (S23)
Uygun Koruyucu giysi ve eldivenler kullanın.(S36/37)
Çevreye yayılmasını önleyin. Kullanma/ güvenlik bilgi klavuzlarına danışın (S61)

Kimyasal İsim : Trikloretilen (EC etiket, EC No 201 – 167 – 4 )
EC No 201 – 167 – 4
Ec Index No : 602 – 027 – 009

13-ELDEN ÇIKARMA KURALLARI
Elden çıkarmalar ve atıklar bütün bölgesel ve ulusal kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kanalizasyona, yere, sulu ortama atmayınız. Tercih edilen yöntemler, lisanslı bir geri alıcıya veya izinli bir çöp imha merkezine vermektir.


14-TAŞIMA – NAKLİYE KURALLARI

Karayolu – Demiryolu – Mavna
Uygun Nakliye İsmi : 1710 TRICHLOROETHYLENE
Kamyon – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Tren – RID yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Doldurma %Paketlenmiş : 92
Doldurma % Dökme : 92
Doldurma % Kg/L (Gaz) :
Kemler Kodu : 60
UN No : 1710
Tremcard No. CEFIC : T - 723
Tremcard No. Diğer :
Mavna – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Gemi Tipi : C CATG:

Denizyolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Deniz – IMO / IMDG Sınıf : 6.1 Un No :1710 Etiket :6.1
Paketleme Grubu : III EMS :6.1 – 02 MFAG :340
Konteynır Tipi : 2 Deniz Kirletme :H (E / H)
Test Basıncı (bar) : 1.5 Doldurma% Paketlenmiş :92
Doldurma% Dökme :92
Doldurma Kg/L (Gaz) :

Havayolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Hava – ICAO / IATA Sınıfı : 6.1 Un No:1710 Etiket :TOX
Alt Sınıf
Paketleme Grubu : III Paket Yolcu:605
Paket Kargo:612

Not: : Posta yolu ile numune gönderimi yasaktır.


15-YÖNETMELİK BİLGİSİ

EC Sınıflandırma ve Kullanıcı Etiket Bilgisi
67/548/EEC (Tehlikeli Maddeler Kararnamesi) (“EC Etiket” Kararname Kurulu’nun Ek 1’ine göre sınıflandırma

Tehlike Sembolü : Xn – Zararlı

Risk Durumları : Geri dönüşü olmayan etkilerin muhtemel riski (R40) Suda yaşayan organizmalara zehirli etki, su çevresinde uzun vadeli ters etkiler yaratabilir. (R52 / 53)

Güvenlik Önlemleri : Çocukların erişebileceği yerlerden sakının. (S2) Buharını koklamayın. (S23)
Uygun Koruyucu giysi ve eldivenler kullanın.(S36/37)
Çevreye yayılmasını önleyin. Kullanma/ güvenlik bilgi klavuzlarına danışın (S61)

Kimyasal İsim : Trikloretilen (EC etiket, EC No 201 – 167 – 4 )
EC No 201 – 167 – 4
Ec Index No : 602 – 027 – 009

13-ELDEN ÇIKARMA KURALLARI
Elden çıkarmalar ve atıklar bütün bölgesel ve ulusal kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kanalizasyona, yere, sulu ortama atmayınız. Tercih edilen yöntemler, lisanslı bir geri alıcıya veya izinli bir çöp imha merkezine vermektir.


14-TAŞIMA – NAKLİYE KURALLARI

Karayolu – Demiryolu – Mavna
Uygun Nakliye İsmi : 1710 TRICHLOROETHYLENE
Kamyon – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Tren – RID yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Doldurma %Paketlenmiş : 92
Doldurma % Dökme : 92
Doldurma % Kg/L (Gaz) :
Kemler Kodu : 60
UN No : 1710
Tremcard No. CEFIC : T - 723
Tremcard No. Diğer :
Mavna – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Gemi Tipi : C CATG:

Denizyolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Deniz – IMO / IMDG Sınıf : 6.1 Un No :1710 Etiket :6.1
Paketleme Grubu : III EMS :6.1 – 02 MFAG :340
Konteynır Tipi : 2 Deniz Kirletme :H (E / H)
Test Basıncı (bar) : 1.5 Doldurma% Paketlenmiş :92
Doldurma% Dökme :92
Doldurma Kg/L (Gaz) :

Havayolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Hava – ICAO / IATA Sınıfı : 6.1 Un No:1710 Etiket :TOX
Alt Sınıf
Paketleme Grubu : III Paket Yolcu:605
Paket Kargo:612

Not: : Posta yolu ile numune gönderimi yasaktır.


15-YÖNETMELİK BİLGİSİ

EC Sınıflandırma ve Kullanıcı Etiket Bilgisi
67/548/EEC (Tehlikeli Maddeler Kararnamesi) (“EC Etiket” Kararname Kurulu’nun Ek 1’ine göre sınıflandırma

Tehlike Sembolü : Xn – Zararlı

Risk Durumları : Geri dönüşü olmayan etkilerin muhtemel riski (R40) Suda yaşayan organizmalara zehirli etki, su çevresinde uzun vadeli ters etkiler yaratabilir. (R52 / 53)

Güvenlik Önlemleri : Çocukların erişebileceği yerlerden sakının. (S2) Buharını koklamayın. (S23)
Uygun Koruyucu giysi ve eldivenler kullanın.(S36/37)
Çevreye yayılmasını önleyin. Kullanma/ güvenlik bilgi klavuzlarına danışın (S61)

Kimyasal İsim : Trikloretilen (EC etiket, EC No 201 – 167 – 4 )
EC No 201 – 167 – 4
Ec Index No : 602 – 027 – 009

 

13-ELDEN ÇIKARMA KURALLARI
Elden çıkarmalar ve atıklar bütün bölgesel ve ulusal kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kanalizasyona, yere, sulu ortama atmayınız. Tercih edilen yöntemler, lisanslı bir geri alıcıya veya izinli bir çöp imha merkezine vermektir.


14-TAŞIMA – NAKLİYE KURALLARI

Karayolu – Demiryolu – Mavna
Uygun Nakliye İsmi : 1710 TRICHLOROETHYLENE
Kamyon – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Tren – RID yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Doldurma %Paketlenmiş : 92
Doldurma % Dökme : 92
Doldurma % Kg/L (Gaz) :
Kemler Kodu : 60
UN No : 1710
Tremcard No. CEFIC : T - 723
Tremcard No. Diğer :
Mavna – ADR yüklenmiş : 6.1 – 15c Boş :6.1 – 91 Etiket :6.1
Gemi Tipi : C CATG:

Denizyolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Deniz – IMO / IMDG Sınıf : 6.1 Un No :1710 Etiket :6.1
Paketleme Grubu : III EMS :6.1 – 02 MFAG :340
Konteynır Tipi : 2 Deniz Kirletme :H (E / H)
Test Basıncı (bar) : 1.5 Doldurma% Paketlenmiş :92
Doldurma% Dökme :92
Doldurma Kg/L (Gaz) :

Havayolu
Uygun Nakliye İsmi : TRICHLOROETHYLENE
Hava – ICAO / IATA Sınıfı : 6.1 Un No:1710 Etiket :TOX
Alt Sınıf
Paketleme Grubu : III Paket Yolcu:605
Paket Kargo:612

Not: : Posta yolu ile numune gönderimi yasaktır.


15-YÖNETMELİK BİLGİSİ

EC Sınıflandırma ve Kullanıcı Etiket Bilgisi
67/548/EEC (Tehlikeli Maddeler Kararnamesi) (“EC Etiket” Kararname Kurulu’nun Ek 1’ine göre sınıflandırma

Tehlike Sembolü : Xn – Zararlı

Risk Durumları : Geri dönüşü olmayan etkilerin muhtemel riski (R40) Suda yaşayan organizmalara zehirli etki, su çevresinde uzun vadeli ters etkiler yaratabilir. (R52 / 53)

Güvenlik Önlemleri : Çocukların erişebileceği yerlerden sakının. (S2) Buharını koklamayın. (S23)
Uygun Koruyucu giysi ve eldivenler kullanın.(S36/37)
Çevreye yayılmasını önleyin. Kullanma/ güvenlik bilgi klavuzlarına danışın (S61)

Kimyasal İsim : Trikloretilen (EC etiket, EC No 201 – 167 – 4 )
EC No 201 – 167 – 4
Ec Index No : 602 – 027 – 009

 
ASETON

Genel Tanımı

Moleküler Formülü CH3COCH3
Moleküler Ağırlığı_ g/mol  58,08
Görünüş Şeffaf sıvı
Cas no  67-64-1   
Özellikler
% bileşen- Max 98-100
Yoğunluk -g/ml ~ 0,79
Erime Noktası - °C ~ - 95
Kaynama Noktası - °C ~ 56
Sudaki Çözünürlük l çözünür
Buhar Yoğunluğu ~ 2
Buhar Basıncı mm Hg 20 °C ~ 181
Buharlaşma Sıcaklığı °C ~ - 12
Kendiliğinden Alev Alma Sıc. °C ~ 538
Emniyet Verileri Sağlık: 2
Yangın: 3
Reaktivite: 0

 

ASETON

Dimetil keton olarak da bilinir, alifatik ketonların en basit üyesidir. saf aseton renksiz, hoş kokulu, kolayca alevlenebilen, uçucu bir sıvıdır. suyla her oranda karıştırılabilir, suda çözünür. cam üzerindeki klişelerin kurumasını hızlandırır ve fototiplerin korunmasına yarayan verniklerin yapımında kullanılır. kalsiyum asetatın kuru olarak damıtılmasıyla elde edilir. bir çok organik maddenin çözücüsüdür. kimyasal olarak ketonların tüm özelliklerini taşır.
Açıklama : Polyester, boya,vernik,selülozik tiner, endüstriyel yapıştırıcı üretiminde, kozmetik sektöründe kolonya, aseton, saç jölesi üretiminde kullanılmaktadır.
 
METİLENKLORİD

Genel Tanımı

Moleküler Formülü CH2Cl2
Moleküler Ağırlığı_ g/mol  84,93
Görünüş Şeffaf sıvı
Cas no 75-09-2
Özellikler
% bileşen- Max 99-100
Yoğunluk -g/ml 1,32
Erime Noktası - °C ~ - 97
Kaynama Noktası - °C ~ 40
Sudaki Çözünürlük yok
Buhar Yoğunluğu ~ 2,9
Buhar Basıncı mm Hg 20 °C ~ 350
Emniyet Verileri Sağlık: 3
Yangın: 1
Reaktivite: 2
Diğer: 3 -(Çevre ve doğal yaşama etkisi)

 

Açıklama :  İlaç endüstrisinde şişe yıkamada temizleyici ajan olarak kullanılmaktadır. Kauçuk, metal ve tekstil sanayisinde de kullanılır. Aerosol uygulamalarında solvent buhar bastırmada, genel temizlik solventi olarak kullanılır.  

 

PERKLORETİLEN
 

Genel Tanımı

Moleküler Formülü C2Cl4
Moleküler Ağırlığı_ g/mol 165,8
Görünüş Şeffaf sıvı
Cas no 127-18-4
Özellikler
% bileşen- Max 99-100
Yoğunluk -g/ml ~ 1,62
Erime Noktası - °C ~ - 19
Kaynama Noktası - °C ~ 121
Sudaki Çözünürlük yok
Buhar Yoğunluğu ~ 5,7
Emniyet Verileri Sağlık: 2
Yangın: 0
Reaktivite: 1
Diğer: 2 - (Çevre ve doğal yaşama etkisi)

         Açıklama : Kuru temizleme, halı temizleme gibi alanlarda temizlik amacıyla kullanılır

 

SOLVENT KULLANIMINDA KİŞİSEL  KORUYU  DONANIM KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

 

                                            

 

 

 
SIK KULLANILAN KİMYASALLARIN MSDS  LERİ