logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ NASIL OLACAK

 

Çalışanın hakettiği yıllık izinleri için izin verilmesi yerine ücretinin ödenmesi:

Çalışanların dinlenme hakkı Anayasal bir haktır. 4857 sayılı iş kanunu madde 53- 58 yıllık izne ilişkin

düzenlemeleri içermektedir.4857 sayılı iş kanununa göre kıdemi bir yıl olan çalışanlar yıllık izne hak kazanır.

Çalışanlar iş akitleri devam ederken yıllık izni hak ettikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu haklarını

kullanabilirler ancak haklarından vazgeçemezler ve ücretini talep edemezler. İşverenlerde yıllık izinin

tamamını işçiye kullandırmak zorundadır. Ancak hangi dönemde kullanacağını belirlemede serbesttir.

Bu konuda Yargıtay 9. HD' nin E. 2010/38537K. 2013/2673 T. 23.1.2013 kararı emsal niteliğindedir.

Karara konu davada Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ile izin ücreti alacaklarının

ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır .Hüküm süresi içinde davalı avukatı

tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay yıllık izin ile ilgili olarak yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshinin

şart olduğunu ve bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının öneminin bulunmadığı

kararını vermiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin E. 2010/2780 , K. 2010/35897, ve 3.12.2010 tarihli daha önceki bir kararı da "yıllık izin hakkının işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmediği ve bu haktan vazgeçilemeyeceği ,işçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesinin mümkün olmadığı, izin hakkının fesihle ücret alacağına dönüşeceği , feshin haklı olup olmamasının önem taşımadığı yönündedir.

Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere yıllık izin çalışanların dinlenme hakkına sahip olmaları nedeni ile düzenlenmiş olup, çalışanın yıllık izini hak ettiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullandırılması zorunludur. İş akdi devam ederken işçi talep etse dahi yıllık izin hakkı ücrete dönüşmez.

 

 

 
YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ NASIL OLACAK