logo
"İş Sağlığı ve Güvenliğinde Alternatif Çözümler"

YÜKSEKTEN DÜŞMEYİ ÖNLEME SİSTEMLERİ KONTROL LİSTESİ

DÜŞMENİN ÖNLENMESİ

TALİMATLAR

Bu kontrol listesi, kontrollü giriş bölgesi, emniyet gözetim sistemleri, kapaklar, düşen

objelerden korunma ve düşmenin önlenmesi planı için, düşme önleme sistemleri kriterlerini

ve pratik mevzuatı kapsar.

Bu tüzükler “US Department of Labor-OSHA” tarafından yapı standardı 29 CFR 1926.502

başlığı altında yayımlanmış olup, referansla adapte edilmiştir. Bu yapı, değişiklik, yıkma

ve/veya tamiratla ilgili geçici şantiyelerde boyama ve dekorasyon dahil uygulanır.

Genel olarak, kişilerin yürüme/çalışma seviyesi, alt seviyelerden 1.8 m (6 ft) veya daha fazla

ise düşmenin önlenmesi gerekir. Bu kontrol listeleri “Fall protection part 1 ve part 2” kontrol

listeleri ile birlikte kullanılır. Bazı terimlerin açıklanması kontrol listesinin sonunda yer

almıştır. Emniyet ağ sistemleri ve pozisyoın cihazı sistemleri (positioning device system) bu

kontrol listesinde yer almamıştır.

KONTROLLÜ GİRİŞ BÖLGELERİ

1 Korunaksız kenar (leading edge) ve diğer

operasyonların olduğu giriş alanları, kontrollü giriş

bölgeleri kullanıldığında, kontrol hattını veya

alanını çevreleyen başka hat ile tanımlanmış mı?

[29 CFR 1926.502 (g)(1)]

2 Kontrol hattı kullanıldığında dökme beton

kaidelerin montesi dışında korunaksız veya

korumasız kenardan 1.8 m (6 ft) den az 7.6 m (25

ft) den çok olmayacak şekilde bu kontrol hatları

inşa edilmiş mi? [29 CFR 1926.502 (g)(1)(i)]

3 Dökme beton parçaların montesinde korunaksız

kenardan kontrol hattı 1.8 m (6 ft) den az

olmayacak 18.3 m (60 ft) den çok olmayacak veya

boyunun yarısından fazla olmayacak şekilde hangisi

az ise onun kontrol hattının montesi yapılmış mı?

[29 CFR 1926.502 (g)(1)(ii)]

4 Kontrol hattı korumasız ve korunaksız hat boyunca

paralel olarak uzanıyor mu? [29 CFR 1926.502

(g)(1)(iii)]

5 Kontrol hattı her taraftan korkuluk sistemi veya

duvara bağlı mı? [29 CFR 1926.502 (g)(1)(iv)]

6 Yüksek yerlerde tuğla örgü ve ilgili işlerin olduğu

yerlerde giriş alanlarının kontrolünde kontrollü giriş

bölgesi çalışma kenarından 3.1 m (10 ft) den daha

az 4.6 m (15 ft) den daha fazla olmayacak şekilde

tanımlanmış mı? [29 CFR 1926.502 (g)(2)(i)]

7 Yüksek yerlerde tuğla örgü ve ilgili işlerin olduğu

yerlerde giriş alanlarının kontrolünde, kontrollü

giriş bölgesi tüm örgü ve ilgili işlerin gerektiği

şekilde çevrilmiş ve çalışma kenarına paralel mi?

[29 CFR 1926.502 (g)(2)(ii)]

8 Yüksek yerlerde tuğla örgü ve ilgili işlerin olduğu

yerlerde giriş alanlarının kontrolünde kontrollü giriş

bölgesini her uçtan çevirerek ilave kontrol hatları

inşa edilmiş mi? [29 CFR 1926.502 (g)(2)(iii)]

9 Tuğla örgü ve ilgili işlerin yapıldığı yerlerde

kontrollü giriş uygulandığı zaman, tuğla örgü ve

ilgili işleri yapmasına izin verilen personelinden

başka personelin kontrollü giriş bölgesine

bulunmasına müsaade ediliyor? [29 CFR 1926.502

(g)(2)(iv)]

10 Kontrol hatları ip, halat, bant veya eşdeğer

materyallerden mi ve destelenmiş mi? [29 CFR

1926.502 (g)(3)]

11 Kontrol hattı ikaz bayrakları ile donatıldı mı veya

1.8 m (6 ft) den fazla olmayan aralıklarla yüksek

görünürlüğü olan materyallerle açıkca çevrildi mi?

[29 CFR 1926.502 (g)(3)(i)]

12 Kontrol hattının en alt noktası yürüme çalışma

yüzeyinden 100 cm (39 inch) den az olmayacak, en

üst noktası 115 cm (45 inch) den [tuğla örgü işi

olduğunda 127 cm (50 inch)] fazla olamayacak

şekilde donatıldı mı? [29 CFR 1926.502 (g)(3)(ii)]

13 Her kontrol hattının minumum dayanma gücü

90.7kg (200 pound) mı? [29 CFR 1926.502

(g)(3)(iii)]

14 Yüksek yerlerde, çatıda tuğla örme işleri

başlamadan ve korkuluk sistemi konulmadan önce

kontrollü giriş bölgesi, tüm girişleri ve depolama

alanını kapsayacak şekilde gerektiği kadar

büyütüldü mü? [29 CFR 1926.502 (g)(4)]

15 Korkuluk sisteminin olduğu yerlerde ve çatılarda,

tuğla işinin yapımında veya kontrollü giriş bölgesi

kaldırılmadan, günlük işin yapımı için korkuluk

sisteminin ihtiyaç duyulan kısmının kaldırılması

gerekir mi? [29 CFR 1926.502 (g)(5)]

 

EMNİYET GÖZETİM SİSTEMLERİ

16 Çalışanların emniyet gözetimi için uzman kişi görevlendirildi mi?

[29 CFR 1926.502 (h)(1)]

17 Emniyet gözetim sistemi düşme tehlikelerini gösteriyor mu? [29

CFR 1926.502 (h)(1)(i)]

18 Emniyet gözetim sistemi kişilerin düşme tehlikelerinin farkında

olmadığı zaman veya emniyetsiz durumlarda ikaz ediyor mu? [29

CFR 1926.502 (h)(1)(ii)]

19 Emniyet gözetim sistemi aynı yürüme/çalışma ortamında ve

kişilerin görüş alanında gözetim sağlıyor mu? [29 CFR 1926.502

(h)(1)(iii)]

20 Emniyet gözetleyicisi izlenen kişilerle, sözlü iletişim kurabilecek

mesafede mi? [29 CFR 1926.502 (h)(1)(iv)]

21 Gözetim fonksiyonunu yapan gözetleyicinin dikkatini başka

tarafa çekebilecek diğer sorumluluklar var mı? [29 CFR 1926.502

(h)(1)(v)]

22 Düşük eğimli çatılarda görevli olanların, emniyet gözetim

sisteminin olduğu yerde mekanik ekipman kullanılmıyor mu veya

depolanmıyor mu? [29 CFR 1926.502 (h)(2)]

23 Yalnız düşük eğimli çatı işi veya düşmenin önlenmesi planı ile

ilgili çalışanlar mı emniyet gözetim sistemi ile korunmaktadır?

[29 CFR 1926.502 (h)(3)]

24 Kontrollü giriş bölgesinde çalışanlar, emniyet gözetimi

izleyicisinden direk olarak düşme tehlikeleri ikazı almakta mı dır?

[29 CFR 1926.502 (h)(4)]

 

KAPAKLAR

25 Yoldaki kapaklar araç dingilleri zarar görmeden üzerinden

geçebilecek ve en büyük araç maksimum dingil yüküne dayanıklı

mı? [29 CFR 1926.502 (i)(1)]

26 Diğer tüm kapaklar, zarar görmeden, herhangi bir zaman, maruz

kalacakları kişi, ekipman, materyal ağırlığının iki katına

dayanabilecek güçte mi? [29 CFR 1926.502 (i)(2)]

27 Kapaklar, rüzgar, ekipman veya kişilerin neden olacağı etkilere

karşı güvenli olarak monte edilmiş mi? [29 CFR 1926.502 (i)(3)]

28 Tüm kapaklar “ÇUKUR”, “KAPAK” yazılarak veya boyanarak

gereken tehlike ikaz yapıldı mı? [29 CFR 1926.502 (i)(4)]

Not: Bu madde cadde ve yollardaki döküm kapaklı adam girme

deliklerine ve çelik ızgaralara uygulanmaz.

 

DÜŞEN OBJELERDEN KORUNMA

29 Yürüme çalışma hattı boyunca altta çalışanları düşen objelerden

korumak için monte edilen korkuluk etekleri gerekli mesafede

yapılmış mı? [29 CFR 1926.502 (h)(j)(1)]

30 Korkuluk etekleri zarar görmeden, alttan üstten veya herhangi bir

yönden gelebilecek 22.7 kg (50 pound) güçünde bir kuvvete

dayanıklı mı? [29 CFR 1926.502 (h)(j)(2)]

31 Korkuluk eteklerinin üst kısımdan yürüme/çalışma yüzeyine

kadar olan yüksekliği en az 9 cm (3.5 inch) mi? [29 CFR

1926.502 (h)(j)(3)]

32 Korkuluk eteklerinin yürüme/çalışma yüzeyi ile aralıkları 0.6 cm

(0.25 inch) den fazla mı? [29 CFR 1926.502 (h)(j)(3)]

33 Korkuluk etekleri dayanıklı malzemeden mi veya en büyük

ölçüsü 2.5 cm (1 inch) den daha fazla olmayacak açıklığa sahip

mi? [29 CFR 1926.502 (h)(j)(3)]

34 Çalışanların korunmasında gerekli mesafe için alet, ekipman veya

materyallerin yürüme/çalışma yüzeyinde birikme yüksekliği

korkuluk eteğinin üst kısmından daha yüksek ise korkuluk

sisteminin üst kısmına kadar panel veya levha var mı? [29 CFR

1926.502 (h)(j)(4)]

35 Korkuluk sistemi düşebilecek objelerin geçişini önleyecek

aralıklara sahip mi? [29 CFR 1926.502 (h)(j)(5)]

36 Tuğla örgüsü veya ilgili işlerin yapımında, harç, kum hariç diğer

materyal veya ekipman çalışma sınırına 1.2 m (4 ft) mesafede

depolanmış mı? [29 CFR 1926.502 (h)(j)(6)(i)]

37 Tuğla örgüsü veya ilgili işlerin yapımında, artan harç, moloz,

diğer malzemeler çalışma alanından belirli periyotlarla atılarak

ortam temiz tutuluyor mu? [29 CFR 1926.502 (h)(j)(6)(ii)]

38 Çatı işleri yapımında, kenarda koruluk olmadığında materyal ve

ekipmanlar çatı kenarından 1.8 m (6 ft) mesafede depolanıyor

mu? [29 CFR 1926.502 (h)(j)(7)(i)]

39 Çatı işi yapımında, çatı kenarına yığılan malzemeler uygun

şekilde gruplanmış, yerleştirilmiş mi? [29 CFR 1926.502

(h)(j)(7)(ii)]

40 Düşen objelerden korunmak için kullanılan gölgelik, ağ vb. bir

obje düştüğünde çökmeyecek, delinmeyecek kadar sağlam mı ?

29 CFR 1926.502 (h)(j)(8)]

 

DÜŞME ÖNLEME PLANI

41 Düşme önleme planı kalifiye bir eleman tarafından hazırlandı mı?

[29 CFR 1926.502 (k)(1)]

Not:Düşme önleme planı korunaksız kenar, hazır beton montaj

işleri, mesken tipi inşaat gibi kişilerce mevcut düşme önleme

ekipmanı kullanımının büyük tehlike yaratacağı veya yararlı

olmadığı durumlarda yapılır.

42 Düşme önleme planı özellikle korunaksız kenar işleri, dökme

beton işleri veya mesken tipi inşaat işleri için yapıldı mı? [29 CFR

1926.502 (k)(1)]

43 Düşme önleme planı güncel mi? [29 CFR 1926.502 (k)(1)]

44 Düşme önleme planı tüm değişiklikleri kalifiye kişi tarafından

onaylandı mı? [29 CFR 1926.502 (k)(2)]

45 Tüm onaylı şekilde düşme önleme planı şantiyede mevcut mu?

[29 CFR 1926.502 (k)(3)]

46 Düşmeden korunma plan uygulaması yetkili ( ehil) kişi

nezaretinde mi yapılmaktadır. ? [29 CFR 1926.502 (k)(4)]

47 Uygun olmayan geleneksel korunma sistemleri (korkuluk

sistemi, kişisel düşmeyi önleme sistemleri veya güvenlik ağı

sistemleri) düşme önleme planı dökümanında yer alacakmı veya

bunların kullanımı daha büyük bir tehlike yaratacak mı? [29 CFR

1926.502 (k)(5)]

48 Düşmeyi önleme planı çalışanların geleneksel düşme önleme

sistemlerindeki düşme tehlikelerini azaltacak veya bertaraf edecek

diğer önlemleri anlatan yazılı bir görüş içeriyor mu? [29 CFR

1926.502(k)(6)]

Not: Örneğin işçinin çalışma platformuna iskele, merdiven veya

hangi tür araç monte edilerek, düşme tehlikesini önlemek ve

azaltmak amacıyla emniyetli çalışma alanı yaratılacağı

belirtilmelidir.

49 Düşme önleme planı geleneksel düşme koruma metodlarının

kullanılmadığı yerleri tanımlıyor mu? [29 CFR 1926.502(k)(7)]

50 Kontrollü giriş alanı olarak sınıflandırılmamış, geleneksel

düşmeden koruma metodlarının kullanılmadığı yerler düşme

önleme planında belirlenmiş mi? [29 CFR 1926.502(k)(7)]

51 Hiçbir alternatif önlem uygulanmadığı yerlerde emniyet gözetim

sistemi uygulanabilir mi? [29 CFR 1926.502(k)(8)]

52 Kontrollü giriş bölgesinde görevlendirilmiş her çalışan için

düşmeden korunma planında tanımlamanın adını ve diğer

metodunu sağlayan bir ifade var mı? [29 CFR 1926.502(k)(9)]

Not. Diğer çalışanlar kontrollü giriş bölgesine girmemelidir.

53 Kişinin düşme olayında veya bununla ilgili diğer olaylarda, ciddi

yaralanmalarda düşmeden koruma planında değişikliğe gerek

duyulduğu takdirde düşme koşulları veya diğer olaylar ve benzer

türdeki düşmeleri ve olayları önlemek için yapılacak değişiklikler

araştırıldı mı? [29 CFR 1926.502(k)(10)]

CFR:Code of Federal Regulation (Federal Mevzuat Kodları)

 

TARİFLER

KALİFİYE ELEMAN: Aşağıdaki hususlarda uzman

(i)Çalışma mahallindeki düşme tehlikeleri

(ii)Kullanılacak düşme önleme sistemleri montaj, bakım, demontaj ve muayene için uygun

prosedürler,

(iii)Korkuluk, kişisel düşme tutma, emniyet ağı, kontrollü giriş bölgesi, emniyet gözetim, ikaz

hattı sistemleri ve diğer kullanılan önlemler,

(iv)Emniyet gözetim sistemindeki her bireyin görev ve sorumlulukları,

(v)Düşük eğimli çatılarda ekipmanların limitleri,

(vi)Ekipman ve materyalin taşınması, depolama işleminde ki doğru prosedürler

(vii)Düşme önleme planında kişilerin rolü ve

(viii)OSHA düşme önleme standardı

KORUNAKSIZ KENAR (LEDİNG EDGE):

Yürüme veya çalışma alanında çalışanın düşme tehlikesine maruz kalabileceği herhangi bir yan veya kenar.

Çeviren ve Düzenleyen: Müjdat AYDIN 7

 
YÜKSEKTEN DÜŞMEYİ ÖNLEME SİSTEMLERİ KONTROL LİSTESİ